Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:226 (2014-2015)
Innlevert: 14.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 24.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva vil det koste å enten utvide gjeldende ordning for momskompensasjon til også å omfatte nybygg, rehabilitering og ombygging, eller å opprette en egen momskompensasjonsordning for organisasjonseide kulturbygg, tilsvarende ordningen for anleggsmoms i regi av idrettslag?

Begrunnelse

Det er i dag en forskjellsbehandling mellom anlegg som er bygd og rehabilitert i regi av idrettslag, og hus som er bygd og rehabilitert av andre frivillige organisasjoner.
De organisasjonseide kulturbyggene har en viktig funksjon som møteplass lokalt. Her har organisasjonene sine møter og aktiviteter, her arrangeres det kurs, konfirmasjon og jubileer, amatørteater har sine revyer og forestillinger og korps og kor har øvinger. De fleste slike kulturbygg er bygd i første halvdel av 1900-tallet, og i årenes løp er det nedlagt utallige timer med dugnad for å vedlikeholde og rehabilitere bygningene og forsøke å oppdatere byggene til dagens krav og fasiliteter.
Til grunn for momskompensasjonsordningen ligger et ønske om å utjevne ulempene som frivillige organisasjoner får fordi de ikke kan trekke fra inngående merverdiavgift for innkjøp og investeringer i bl.a. bygg. Men ordningen er innrettet slik at det er en stor del av omsetningen til frivillige organisasjoner som det ikke er mulig å søke momskompensasjon for, slik som nybygg, påbygg og ombygging av eiendom, altså store investeringer som legger beslag på dugnadsinnsats og ressurser i organisasjonene.
I tillegg til kompensasjonsordningen for varer og tjenester så har det siden 2010 vært en egen momskompensasjonsordning for idrettslag ved bygging av idrettsanlegg. Det innebærer at det i dag er en forskjellsbehandling mellom anlegg som er bygd og rehabilitert i regi av idrettslag, og hus som er bygd og rehabilitert av andre frivillige organisasjoner.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er ikke mulig nøyaktig å angi hva det vil koste å kompensere for merverdiavgiftskostnader knyttet til nybygg, rehabilitering og ombygging for organisasjonseide kulturbygg. Dersom vi legger til grunn at mange av de aktuelle søkerne allerede søker om momskompensasjon i den generelle ordningen for frivillige organisasjoner, kan tall som oppgis i søknaden som sendes inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet gi en indikasjon. I disse søknadene er direkte kostnadsførte investeringer til ny- på- og ombyggingskostnader og avskrivninger knyttet til bygg, anlegg og annen fast eiendom oppgitt, da disse skal trekkes ut fra søknadsgrunnlaget. I 2013 ble det i ordningen for de som søkte etter forenklet modell gjort fradrag for kostnader til nybygg og påkostninger på nærmere 65 millioner kroner. I tillegg ble det gjort avskrivninger for nærmere 206 mill. kroner. Totalt 271 mill. kroner. Dette tallet omfatter fradrag som er gjort i søknadene fra idrettslag, ungdomslag, speiderforeninger og en rekke andre organisasjoner som eier bygg. Lotteri- og stiftelsestilsynet har ikke informasjon om kostnadene er knyttet til det som kommer inn under definisjonen av organisasjonseide kulturbygg eller ikke.
Informasjonen som er tilgjengelig er følgelig ikke utfyllende, og det er derfor ikke mulig uten en større utredning å angi hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha å gi merverdiavgiftskompensasjon for nybygg, rehabilitering og ombyggingskostnader til organisasjonseide kulturbygg. Det vil videre være en diskusjon om hvilke organisasjoner som faller inn under definisjonen organisasjonseide kulturbygg og en forventning fra andre organisasjoner som har bygninger som base for frivillig aktivitet om at ordningen også skal gjelde for dem.
Jeg viser for øvrig til behandlingen av Dokument 8:51 (2013-2014) – representantforslag om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg.