Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:227 (2014-2015)
Innlevert: 17.11.2014
Sendt: 17.11.2014
Besvart: 28.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Det har vært arbeidet med prosjektet Hidra landfast i mange år. Statssekretær Bård Hoksrud ga 31.10.14 signaler til avisen Agder om at en ordning med ferjeavløsningsmidler over 40 år nå vil komme på plass, og at avklaringen kun avhenger av hva som bør skje dersom prosjektet blir nedbetalt tidligere enn forutsatt.
Kan statsråden bekrefte dette, og med det gi Vest-Agder fylkeskommune signaler om at de kan ta fram igjen planene for Hidra landfast?

Begrunnelse

Det har vært arbeidet med prosjektet Hidra landfast i mange år. I 2013 var prosjektet ute på anbud, men det ble dyrere enn forutsatt. Fylkeskommunen vedtok på det tidspunktet å ikke gå videre med prosjektet, med begrunnelse om at lengden på ferjeavløsningsmidlene ikke var avklart. I avisen Agder 18.6. 14 uttalte stortingsrepresentant Hans Fr. Grøver fra KrF følgende: "Et flertall på Stortinget har i dag sikret at statlig ferjetilskudd kan brukes i 40 år til tunell, eller bro, og at de betyr at tunnelplanene for Hidra landfast kan plukkes opp av skuffen, og at fylket bør gripe sjansen allerede til høsten." Videre siteres: "Jeg har snakket med statssekretæren i Samferdselsdepartementet i går. De er i full gang med å utrede dette, og at det kan legges fram allerede i Statsbudsjettet til høsten". Noen slik ordning kom ikke i Prop 1 (2014-2015). Til avisen Agder 31.10 uttaler statssekretær Bård Hoksrud at det kommer en slik ordning, men at grunnen til utsettelsen er at det er dukket opp spørsmål om hva som bør skje med tilskuddet dersom et prosjekt er nedbetalt tidligere. De rød-grønne partiene stemte for følgende ved behandling av kommuneproposisjonen i juni: "Stortinget ber regjeringen om at realisering av ferjeavløsningsprosjekt på fylkesveiene ikke medfører reduksjon de første 40 årene etter oppstart".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 ble regjeringen bedt om å vurdere en ferjeavløsningsordning for fylkesvegferjer innenfor inntektssystemet, tilsvarende ordningen for riksvegferjer. Regjeringen vil komme med en vurdering av en ferjeavløsningsordning for fylkesvegferjer i kommuneproposisjonen 2016. Denne legges fram for Stortinget i mai 2015. Det er derfor for tidlig å si noe mer konkret om utformingen av en slik ordning.