Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:229 (2014-2015)
Innlevert: 18.11.2014
Sendt: 18.11.2014
Besvart: 25.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Dersom en statsråd får fremlagt ny informasjon som ikke er sammenfallende med informasjonen Stortinget har lagt til grunn i forbindelse med behandling av en sak innen en statsråds ansvarsområde, hvor lenge kan en statsråd unnlate å gi Stortinget denne informasjonen uten å bryte sin informasjonsplikt overfor Stortinget?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. november i år med spørsmål fra representanten Jan A. Ellingsen vedrørende en statsråds informasjon til Stortinget. Jeg oppfatter dette som et generelt spørsmål som ikke er knyttet til noen spesiell sak.
Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er fastslått gjennom lang konstitusjonell praksis, og er skrevet inn i Grunnloven § 82. I de tilfeller der det eksisterer en slik plikt, så følger det at de opplysninger som legges fram også må være korrekte. Dersom jeg som fagstatsråd får ny informasjon om fakta i en sak, som ikke er ferdigbehandlet i Stortinget, vil jeg nøye vurdere verdien informasjonen har. Kan den ha betydning for Stortingets behandling, vil informasjonen bli videreformidlet til Stortinget på en dertil egnet måte. Tidsfrist i denne sammenheng kan ikke fastsettes generelt, men må vurderes konkret i den enkelte sak.
Grunnloven § 82 første punktum stiller krav til opplysningene i de sakene regjeringen legger frem for Stortinget, men regulerer ikke spørsmålet om i hvilke tilfeller regjeringen må legge frem saker eller saksforhold når Stortinget ikke har en konkret sak til behandling. Det foreligger ingen alminnelig plikt for regjeringen til å legge frem saker eller saksforhold av eget tiltak. Stortinget har i utgangspunktet ikke noe generelt krav på å bli holdt løpende orientert om utviklingen innenfor et saksområde.
En plikt til å legge frem eller oppdatere et saksforhold kan imidlertid følge av andre forhold. For eksempel kan det ha fremkommet nye opplysninger som på avgjørende måte er egnet til å sette spørsmålstegn ved om forutsetningene for tidligere gitte fullmakter brister. Også der det ikke foreligger en rettslig forpliktelse etter Grunnloven § 82 kan det, ut fra politiske hensyn, være ønskelig å gi Stortinget oppdatert informasjon om et saksforhold.
Jeg takker for din interesse og for at du tar opp et viktig prinsipielt spørsmål.