Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:230 (2014-2015)
Innlevert: 18.11.2014
Sendt: 18.11.2014
Besvart: 25.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For ikke så mange år siden vedtok stortingsflertallet at BHS skulle legges ned og en jagerflybase skulle benyttes; Ørland.
Med utgangspunkt i de kostnadene Stortinget ble forelagt den gang, hvor stort er avviket mellom de tall som da ble benyttet og de siste tall statsrådens egen departement er kjent med fra Forsvarsbygg?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Stortinget ble gjennom Prop. 73 S (2011-2012) informert om at overgangen fra dagens F-16 lokalisert på Bodø og Ørland til F-35 på Ørland, med en fremskutt operasjonsbase på Evenes, innebar en beregnet totalinvestering i basestrukturen på om lag 5,1 milliarder kroner. Stortinget vedtok gjennom Innst. 7 S (2012-2013), jf. Prop. 1 S (2012-2013), å skille kostnadene til etablering av F-35 kampflybase og fremskutt operasjonsbase Evenes fra Luftforsvarets omstillingskostnader og kostnader til flytting av Luftforsvarets øvrige avdelinger fra Rygge og Bodø til Ørland. Kostnadene for etablering av nybygg og nyanlegg på Ørland ble dermed beregnet til om lag 4 850 mill. kroner (2012-kroner) for etablering av F-35 basestruktur på Ørland og Evenes. I 2015-kroner er kostnadsforutsetningen for etablering av F-35 basestruktur på Ørland-Evenes 5 203 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
I Forsvarsdepartementets konseptuelle løsning for lokalisering av nye kampfly ble investeringsbehovet for ny kampflybase på Ørland beregnet til 4 880 mill. kroner (2011-kroner). Imidlertid inkluderer konseptuell løsning også behovet for fornyelse av eksisterende bygningsmasse som er forutsatt videreført i tidsrommet 2012-2052. Fornyelsesbehovet ble kostnadsberegnet til 3 904 mill. kroner (2011-kroner). Tilsvarende beregninger for Bodø-alternativet for nyinvestering og fornyelse var hhv. 8 026 mill. kroner (2011-kroner) og 3 517 mill. kroner (2011-kroner). Stortinget er informert om disse kostnadsstørrelsene ved daværende forsvarsministers brev til utenriks- og forsvarskomiteen av 19. april 2012 (vedlagt Innst. 388 S (2011-2012)).
Etter at beslutningen om basevalg ble tatt, er en rekke mer detaljerte utredninger igangsatt. Det gjelder bl.a. arbeidet med å etablere en ny reguleringsplan for basen og forprosjektering av de nødvendige EBA-tiltakene. Samtidig arbeides det med å ferdigstille konsepter for styrkeproduksjon, vedlikehold og forsyning for F-35. Reguleringsplanen for basen er ikke endelig vedtatt, og konsekvensene av planen er dermed heller ikke endelig klarlagt.
Under utredningsarbeidet er det blitt klart at kostnaden for enkeltelementer i beregningsgrunnlaget er noe større enn tidligere antatt. Dette gjelder eksempelvis høyere kvadratmeterpris, størrelse på bygg, krav til beskyttelse og sikring av F-35, og omfang av operative flater. Etter Forsvarsdepartementets vurdering vil kostnadsanslaget på 5 203 mill. kroner (2015-kroner) i hovedsak dekke de direkte F-35 kampflyrelaterte behovene, som for eksempel skvadronsbygg, vedlikeholdsbygg, forsyningsbygg, hangaretter, infrastruktur, arealplanlegging, grunnerverv og innløsning. Økning av bolig- og forlegningskapasiteten, støytiltak på egen bygningsmasse og nytt ammunisjonslager er eksempler som kan se ut til å kreve økte rammer i forhold til opprinnelige forutsetninger. Arbeidet med å utvikle operativt konsept, styrkeproduksjonskonsept og vedlikeholdskonsept for F-35 pågår fortsatt, og kan ytterligere utfordre det totale kostnadsbildet for kampflybaseetableringen.
Endringene, som nå fremkommer under forprosjekteringen, ville også påvirket de øvrige alternativene som ble utredet. De er med andre ord uavhengige av basevalget. For eksempel har det i utredningene blitt klart at det er nødvendig med en rullebanelengde på ca. 3300 meter pga. flysikkerhet ifm. styrkeproduksjon. Denne rullebanelengden var allerede inkludert i Ørland-alternativet (men da av støyhensyn), mens det for Bodø-alternativet ville betydd en vesentlig økning av kostnaden til operative flater i forhold til det som lå til grunn i den konseptuelle utredningen. Totalt sett er det min vurdering at det relative kostnadsbildet mellom basealternativene ikke er vesentlig påvirket.
Som nevnt pågår det nå forprosjektering for en rekke tiltak på Ørland. Dette arbeidet vil klarlegge kostnadsbildet i mer detalj, og vil bl.a. danne basis for de prosjektene som skal godkjennes av Stortinget. Ett av disse prosjektene, nytt skvadronsbygg F-35, er allerede godkjent av Stortinget gjennom behandlingen av Innst. 234 S (2013-2014), jf. Prop. 84 S (2013-2014). Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en mer omfattende redegjørelse for kostnadsbildet ved etablering av kampflybasen, inkludert fornyelsestiltak, våren 2015.