Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:236 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 19.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Forvaltningsplanarbeidet har vært helt sentralt for å ha en helhetlig forvaltning av våre havområder. Energi- og miljøkomiteen hadde en enstemmig merknad i Innst. S. nr. 362 (2008-2009) om forvaltningsplanen for Norskehavet om at forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig, første gang senest i 2014.
Når har statsråden tenkt at planen skal rulleres?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Meldingene til Stortinget om forvaltningsplanene ligger fast som verktøy for en helhetlig politikk for havområdene på tvers av sektorene.
I forvaltningsplanen for Norskehavet ble de gjeldende arealmessige rammene for petroleumsvirksomhet i Norskehavet fastlagt. Samtidig ble det besluttet at forvaltningsplanen skulle oppdateres første gang, senest i 2014. En oppdatering i 2014 var særlig motivert av det politiske behovet for å foreta en ny vurdering av de arealbaserte rammene for petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Blant de sentrale spørsmålene som skulle adresseres i oppdateringen var spørsmålet om petroleumsvirksomhet på Mørebankene og ved Jan Mayen/Vesterisen.
Regjeringen har i sin politiske plattform avklart at

”Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene jf. samarbeidsavtalen.”

Regjeringen har med bakgrunn i disse avklaringene ikke tatt endelig stilling til behovet for å legge fram en oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet nå.