Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:239 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 27.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvilke lovmessige problemer og eventuelle andre begrensninger gjenstår knyttet til å ha leieavtaler mellom kommuner og helseforetak, og hvordan kan disse eventuelt løses uten å gi generell adgang til finansiell leasing for sykehusene?

Begrunnelse

Høyre/FrP regjeringen forsøker å kompensere det svake forslaget til sykehusbudsjett ved at sykehusene fra og med 2015 kan kjøpe utstyr på avbetaling oppad til 100mill kr per avtale. Dette vil gi økte renteutgifter for sykehusene som ikke kompenseres i regjeringens forslag, og det vil dermed over tid gi tilsvarende redusert pasientbehandling.
Forslaget er også en omgåelse av handlingsregelen fordi alle låneopptak som sykehus foretar vil måtte tilbakebetales gjennom bruk av senere års bevilgninger fra Stortinget. Slike låneopptak vil reelt sett ikke øke statens handlingsrom til å investere i sykehus, men vil utydeliggjøre budsjettkonsekvensen av beslutningene overfor Stortinget. I tillegg virker det økonomisk ufornuftig for en stat med store økonomiske reserver å låne penger dyrt fra private utstyrsleverandører.
I politisk kvarter på NRK 18. november begrunnet helseministeren adgangen til finansiell leasing med å tillate leieavtaler mellom kommune og helseforetak. I foretaksmøtet mai 2013 ble dette adressert ved å justere vedtektene, og eventuelle gjenstående problemer for kommunal leie kan løses ved tilsvarende vedtektsendringer uten å gi generell adgang til kostbar finansiell leasing utenom statsbudsjettet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg å presisere at statsbudsjettet for 2015 gir et godt sykehusbudsjett og legger til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,15 pst. Det er ikke alltid hensiktsmessig å eie, noen ganger er det mest hensiktsmessig å leie, for eksempel pcer, ambulansestasjoner som er integrert i annen bygningsmasse, kontorutstyr mv. Noen ganger kan det også være hensiktsmessig å leie bygninger, både fra offentlige og private aktører. Endringen knyttet til leieforhold gjennomføres for å etablere et langt mindre rigid regelverk, som gir sykehusene mulighet til å foreta hensiktsmessige valg i beslutningen mellom å leie eller eie. De regionale helseforetakene benytter regnskapsstandarder iht. regnskapslovens regler. Her skilles det mellom to typer kategorier leieavtaler: operasjonelle og finansielle. Etter dagens vedtekter er operasjonelle leieavtaler tillatt mens leieavtaler av finansiell karakter etter regnskapsloven er å betrakte som lån, og er dermed ikke tillatt for helseforetakene. Det er likevel et unntak for særskilte leieavtaler knyttet til samhandlingstiltak, som representanten Micaelsen viser til i sitt spørsmål.
Representanten Micaelsen spør om det er lovmessig mulig å gjøre alle typer leieforhold mellom helseforetak og kommuner tillatt. Vi har i dag en unntaksbestemmelse i helseforetakenes vedtekter § 12 knyttet til inngåelse av leieavtaler mellom kommuner og helseforetak om samhandlingstiltak. Så svaret er ja, vi kunne utarbeidet ny unntaksbestemmelse som hadde muliggjort alle leieforhold mellom kommuner og helseforetak, og ikke bare samhandlingstiltak. Helseforetakene erfarer imidlertid at det er krevende å oppfylle kravet om operasjonelle leieavtaler (som er tillatt) på en rekke områder. Langsiktige avtaler vil generelt bli definert som finansiell leasing. En undersøkelse foretatt av Riksrevisjonen viser at det er flere leieavtaler for ambulansestasjoner som kan defineres som finansielle. Uten de endringer som nå trer i kraft fra 2015, ville helseforetakene måttet si opp en lang rekke leieavtaler og i stedet kjøpt seg inn i eksisterende bygningsmasse eller bygd nye ambulansestasjoner. Alternativt kunne de reforhandlet avtalene for å gjøre dem operasjonelle, dette ville imidlertid gjort leieavtalene vesentlig dyrere. Det hadde vært mulig å gi en unntaksbestemmelse også knyttet til leie av ambulansestasjoner. Samtidig mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å ha et regelverk som må endres i takt med at nye formålstjenlige områder dukker opp. Regjeringen har derfor vedtatt et generelt regeleverk om leieavtaler samtidig som det er satt økonomiske rammer knyttet til hvem som har beslutningskompetanse. Dette har vi gjort fordi vi ser at helseforetakene gjennomgående har god styring og økonomisk kontroll, og at det er helseforetakene selv som har den beste kompetansen i valget mellom å eie eller å leie innenfor gitte økonomiske rammer.