Skriftlig spørsmål fra Ronny Berg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:242 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 24.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Ronny Berg (FrP)

Spørsmål

Ronny Berg (FrP): Vil statsråden ta til orde for skjerpede krav til næringsutøvere som driver aktivt innen tamreindrift for å oppnå en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift, med hensyn til blant annet merking av dyr, offentliggjøring av ulike tilskudd de mottar samt antall dyr den enkelte næringsutøver har?

Begrunnelse

Ifølge Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18 tredje ledd, i siidaens årlige melding om reindrift til fylkesmannen er opplysninger knyttet til enkeltpersoners reintall og deres personlige forhold i all hovedsak underlagt taushetsplikt.
Lovens formål er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.
Høyre og FrP har ment at målsetningene om økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift må veie mer enn de kulturelle sidene ved tamreindrift.
Om lag 500 personer i Norge er tilskuddsberettiget for tamreindrift.
Tall fra Statens reindriftsforvaltning viste for noen år siden at det var i overkant av 30 000 tamrein for mye i forhold til tillatt antall tamrein i Finnmark.
Undertegnede mener at næringsvirksomhet innen tamreindrift i større grad bør være forbeholdt aktive næringsutøvere og ikke passive tilskuddsmottakere, samt underlegges de samme krav og rettigheter som næringsutøvere i landbruket forøvrig.
Undertegnede mener reindriftsnæringen bør underlegges de samme krav til merking av dyr som innen landbruket forøvrig.
En har satt seg som mål å redusere antall tamrein og ved Reindriftsavtalen for 2014/2015 er innretningen av støtte- og tilskuddsordningene overfor næringen endret slik at det vil bli mer lønnsomt å slakte.
Erstatningene for tap av rein ble redusert fra 76,1 mill. kroner i 2011 til 72,7 mill. kroner i 2012.
Undertegnede er opptatt av at reindriftsutøvere ikke skal motta erstatninger for rein de har for mye i forhold til tillatt antall tamrein.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er opptatt av at reindriftsloven og reindriftsavtalen utfyller hverandre og trekker i samme retning. De godkjente bruksreglene vil utgjøre fundamentet i ressursforvaltningen framover, og er en forutsetning for at en rekke av reindriftslovens bestemmelser kommer til anvendelse. I dette ligger det at siidaandeler som ikke reduserer dyretallet i henhold til gitte reduksjonsvedtak, heller ikke vil være tilskuddsberettiget over reindriftsavtalen. Jeg har også i samarbeid med klima- og miljøministeren poengtert ovenfor fylkesmennene at dersom reindriftsutøverne ikke følger opp i tråd med reindriftslovens regler om reintall, skal det gjennomføres en avkortning av rovvilterstatningene.
Det følger av reindriftsloven § 18 at opplysninger om enkeltpersoners reintall i melding om reindrift er underlagt taushetsplikt. Før det eventuelt iverksettes endringer i dette, er det viktig å utrede konsekvensene av en endring. Regjeringen har i sin politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) besluttet at det skal legges frem en stortingsmelding om bærekraft i reindriften. Jeg ser det som naturlig at spørsmålet om offentliggjøring av opplysninger om reintallet til den enkelte næringsutøver blir ett av temaene som skal utredes nærmere i meldingen. Jeg er i utgangspunktet positiv til åpenhet rundt disse spørsmålene.
Når det gjelder opplysninger om hvilke tilskudd den enkelte næringsutøver mottar, er dette opplysninger som er offentlig tilgjengelig.
I henhold til reindriftsloven § 33, skal all rein i det samiske reinbeiteområdet merkes med eierens merke, som er et unikt øresnitt, jf. reindriftsloven § 34. Denne formen for merking er blitt vurdert som tilstrekkelig. Jeg vil imidlertid vurdere om individmerking av dyr også kan være et aktuelt tema å utrede i den kommende stortingsmeldingen.