Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:247 (2014-2015)
Innlevert: 20.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 24.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden følge opp anbefalingene fra Takstlovutvalget, om at det blant annet skal etableres en offentlig autorisasjonsordning for dem som skal utferdige tilstandsrapporter ved salg av bolig?

Begrunnelse

Takstlovutvalget la i 2009 frem utredningen - NOU 2009:6 Tilstandsrapport ved kjøp og salg av boliger.
Her foreslår utvalget at tilstandsrapportene skal inneholde en grundig gjennomgang av boligens tekniske tilstand, informasjon om energiutnyttelse og opplysninger om eventuelle radonproblemer.
Utvalget foreslår også at det etableres en offentlig autorisasjonsordning som stiller spesifikke faglige krav til dem som skal utferdige slike tilstandsrapporter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ettersom NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig hovedsakelig berører lovgivning som hører under Justis- og beredskapsdepartementet, har spørsmålet blitt overført til meg.
En samlet bransje bestående av Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund har etter det opplyste blitt enige om selv å innføre en tilstandsrapportordning ved boligomsetning fra 1. januar 2015. Dette bransjeinitiativet vil påvirke behovet for en eventuell lovregulering. Jeg mener derfor at man bør avvente den bransjeregulerte ordningen og se hvordan denne virker i markedet. Man vil da ha et bedre grunnlag for å vurdere det reelle behovet for en lovregulert ordning som foreslått i NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig.