Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:251 (2014-2015)
Innlevert: 21.11.2014
Sendt: 21.11.2014
Besvart: 28.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva er akseptabel saksbehandlingstid for å få utbetalt sykepenger gjennom NAV Internasjonal, vil statsråden ta initiativ til forenklede rutiner i NAV internasjonal, slik at man unngår lang saksbehandlingstid og har det vært aktuelt å vurdere å la lokale NAV-kontorer håndtere spm. vedr. sykelønn?

Begrunnelse

Er gjort kjent med sak hvor arbeidstaker tilknyttet Lierne bakeri på grunn av enkle feil ikke får utbetalt sykelønn på mange uker, og det hevdes at det er flere eksempler på lang saksbehandlingstid i NAV Internasjonal.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeids- og velferdsetatens krav til normtid på sykepengeområdet er fire uker. Kravet er det samme for innenlandske saker og for utlandssaker. Saker i NAV Internasjonalt der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, vil normalt bli behandlet like raskt som nasjonale saker.
Saksbehandlingstiden ved NAV Internasjonalt på sykepengeområdet er for tiden beregnet til 13 uker som altså er vesentlig lengre enn kravet på fire uker. Det er krevende å innhente tilfredsstillende dokumentasjon i sykepengesaker ved NAV Internasjonalt, og det er hovedårsaken til at saksbehandlingstiden i enheten blir lang. Norge stiller andre krav til dokumentasjon i sykepengesaker enn andre land. Det vil ofte også være vanskelig å skaffe adekvate inntektsopplysninger og dokumentasjon om arbeidsforhold fra utenlandske arbeidsgivere eller bemanningsbyråer. Grunnleggende medlemskapsvurderinger er også mer krevende i utlandssaker. For nasjonale saker blir sykmeldingene i all hovedsak sendt inn elektronisk med alle nødvendige opplysninger.
Det har også vært en betydelig økning i saksmengden ved NAV Internasjonalt. Fra 2012 til 2013 var økningen i saksmengde på vel 23 prosent. Hittil i år har inngangen av saker vært om lag 10 prosent høyere enn i fjor.
Det er Arbeids- og velferdsetaten som lager rutiner for å gjøre saksbehandlingen mest mulig effektiv. Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at det gjennomføres tiltak for å effektivisere saksbehandlingen. NAV Internasjonalt er også tilført økte ressurser de siste årene, men det tar noe tid før dette gir full effekt på produksjonen. Dette skyldes blant annet at området er kompetansekrevende og komplisert.
Arbeids- og velferdsdirektoratet er i ferd med å gjennomføre en spesialisering av ytelsesforvaltningen. Organiseringen av utlandssaker utredes i denne sammenheng. Formålet med spesialiseringen er blant annet å legge til rette for effektiv saksbehandling og utvikling av robuste kompetansemiljøer. Spesialiseringen vil også bidra til mer likhet i saksbehandlingen. Samlet vil dette kunne bidra til ytterligere effektivisering av saksbehandlingen og redusert saksbehandlingstid for utlandssaker. Spesialisering av ytelsesforvaltningen og antatt effekt av spesialiseringen tilsier at det er mindre aktuelt å legge saksbehandlingen av sykepengesaker til de lokale NAV-kontorene.