Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:252 (2014-2015)
Innlevert: 21.11.2014
Sendt: 21.11.2014
Besvart: 11.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): NRK Rogaland melder 21. november at Fremskrittspartiet nå vil løfte inn et nytt trasévalg for E39 Stavanger-Kristiansand. Konkret gjelder det et privat forslag om en ytre trasé mellom Sandnes og Flekkefjord.
Hvilke vurderinger gjør statsråden av dette alternativet og er det aktuelt nå å starte planlegging av nye alternativer som ikke var inne i KVU-prosessen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringsbeslutningen av 13. mars 2013 om utbygging av E 39 er basert på utbygging langs dagens korridor med to felt med midtdeler mellom Vigeland og Ålgård.
Dagens regjering har derimot bedt Vegvesenet legge til grunn firefelt for trasevalg. Bevilgningene til planlegging og grunnerverv for nye vegtraseer er også kraftig økt i 2015 budsjettet. Vegvesenets regiondirektør Kjell Inge Davik har selv uttalt at ”Brevet fra departementet betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39.” Jeg har registrert ønsket fra Rogaland Fremskrittsparti om å se på muligheten for å kunne vurdere andre trasevalg på deler av strekningen, der det kan være mer hensiktsmessig med tanke på en vei med økt kapasitet. I intervjuet med NRK Rogaland påpeker også FrPs Terje Halleland at ”det er knyttet en del usikkerhet til det i forhold til fremdrift og kostnader.”
Jeg har i denne forbindelse ikke foretatt noen utredning av alternativet som skisseres.