Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:259 (2014-2015)
Innlevert: 24.11.2014
Sendt: 25.11.2014
Besvart: 02.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mener olje- og energiministeren det er viktig at operatørskapet for Johan Sverdrup drives av et selskap som har sin hovedvirksomhet i Stavanger-regionen?

Begrunnelse

Siden Stortingets vedtak 14. juni 1972 om opprettelsen av et oljedirektorat og et statsoljeselskap lokalisert til Stavanger har regionen i over 40 år bygget opp verdensledende fagmiljøer på olje- og gass. Tilgangen på arbeidskraft og fagkompetanse beskrives som unik.
En aktuell sak nå er behandlingen av PUD for Johan Sverdrup våren 2015. I denne forbindelse er det fremkommet i media at det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum, med kontor i Bærum, skal ha avholdt møter med OED vedrørende Johan Sverdrup. Dette skaper bekymring for tap av 3 000 arbeidsplasser ved Statoils hovedkontor i Stavanger.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring. Med sin sterke posisjon er Stavanger-regionen svært viktig både for verdiskaping fra, og sysselsettingen i, næringen. Dette er bra for landet og bra for regionen.
Sverdrup-utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår. Det vil gi grunnlag for mange arbeidsplasser. Stavanger-regionen med sin sterke posisjon på oljesiden vil nyte godt av dette. Utbyggingen vil også bidra med svært store inntekter til det norske folk.
Operatøren Statoil har beregnet at Sverdrup-funnet, ved full feltutbygging, vil generere 3 400 årsverk i et gjennomsnittsår i driftsfasen. Utbyggingen av første byggetrinn vil på sin side skape rundt 51 000 årsverk. Kontraktene som skal inngås i tiden fremover representerer store muligheter for norske verft og leverandørindustri – også de i Stavanger-regionen.
Ressursene i Sverdrup tilhører det norske folk og jeg er opptatt av at samfunnet får mest mulig igjen for disse ressursene. De samlede inntektene fra funnet er anslått til 1.350 milliarder kroner over 50 år. Store deler av dette vil tilfalle fellesskapet. Dette illustrerer hvilken enorm verdiskaping og statlige inntekter utbyggingen av Sverdrup-funnet vil medføre.
Selskapene har blitt enige om at Statoil bør bli operatør for Sverdrup. Statoil har som kjent hovedkontor i Stavanger-regionen. Jeg er trygg på at valget av Statoil som operatør for funnet er bra og vil legge godt til rette for god ressursutnyttelse samt effektiv utbygging og drift.
Det er avgjørende at selskapene holder framdriften i prosjektet og legger fundamentet for en god og langsiktig utvikling av Sverdrup-funnet. Selskapene arbeider fram mot innlevering av utbyggingsplan til myndighetene i februar 2015. Regjeringen tar sikte på å legge saken fram for Stortinget slik at den kan bli behandlet i vårsesjonen 2015.