Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:260 (2014-2015)
Innlevert: 24.11.2014
Sendt: 25.11.2014
Besvart: 01.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når tid kan statsråden bekrefte at fritt behandlingsvalg for rus og psykiatripasientene trår i kraft, og hvordan skal ideelle og private kunne bli en del av tilbudet for disse pasientene?

Begrunnelse

Under valgkampen 2013 var statsråden på besøk på Rødbergodden Behandlingssenter i Lenvik kommune. Under dette besøket ble statsråden informert om utfordringene som KOA og flere andre private/ideelle institusjoner har hatt og fortsatt har i forhold til spesialisthelsetjenesten. Dette er tilbud med god faglig kompetanse og gode resultater på sitt arbeid for denne pasientgruppen.
Statsråden bad KOA ha is i magen inntil ny regjering var på plass, så skulle ledige behandlingsplasser innen rus og psykiatri komme i bruk.
Etter valget og frem til i dag har KOA og mange andre private og ideelle institusjoner de samme utfordringene som de hadde før valget.
KOA har ikke lykkes i å få til et møte med statsråden, men har vært i kontakt med Helsedepartementet, Kriminalomsorgen Nord, Øst og Vest og de ulike helseforetakene. Tilbakemeldingene er at behovet er stort innen § 12-soning, rus og psykiatri. Ingen vil betale for deres tilbud, plasser står ledige, ja noen står i fare for å legges ned og køene for de som trenger behandling øker.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alle virksomheter som blir godkjent for å levere helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen, gis mulighet til å levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten. Dette vil gi pasientene økt valgfrihet, mobilisere kapasitet hos private leverandører og stimulere de offentlige sykehusene til å drive mer effektivt. Retten til fritt behandlingsvalg skal være en sikkerhetsventil for pasientene. Gjennom ordningen får pasienter som ikke er fornøyd med tilbudet i de offentlige sykehusene rett til å bli behandlet hos godkjente private institusjoner på helseforetakets regning.
Det tas sikte på å innføre fritt behandlingsvalg i 2015 innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken. Utgiftene i 2015 er anslått til 150 mill. kroner. Anslått nivå på kjøp av rusbehandling i 2014 er om lag 1,5 mrd. kroner. For 2015 legges det til grunn at fritt behandlingsvalg innenfor rus gir en aktivitetsvekst på 10 pst. Gitt at ordningen iverksettes 1. juli 2015, tilsvarer en halvårseffekt 75 mill. kroner. Det er videre lagt til grunn en halvårseffekt på 25 mill. kroner innenfor psykisk helsevern. Innenfor somatikk er det anslått en halvårseffekt på 50 mill. kroner. Det er knyttet usikkerhet til anslagene og departementet vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av beløpene i revidert budsjett i lys av utredningsarbeidet og eksakt tidspunkt for iverksetting.
I sin begrunnelse for spørsmålet tar representanten Bollestad opp situasjonen for flere private/ideelle institusjoner som i dag har ledig kapasitet. De regionale helseforetakene har nylig gjennomført en omfattende anskaffelse på rusfeltet der det er inngått avtaler om kjøp fra private ideelle institusjoner av i alt 200 nye behandlingsplasser til rusavhengige. I denne prosessen som er gjennomført, har det vært opp til de regionale helseforetakene selv å foreta vurderinger om hvilke private/ideelle institusjoner som ville være relevante for de anskaffelser som skulle gjennomføres. Som helse- og omsorgsminister har jeg ikke anledning til å påvirke de regionale helseforetakene i slike anskaffelsesprosesser.
Som nevnt innledningsvis, vil ordningen med fritt behandlingsvalg innføres i løpet av 2015 både innen psykisk helsevern og TSB. Det vil da være fritt opp til private institusjoner selv å vise sin interesse for å delta i denne ordningen.
Når det gjelder soning på institusjon etter § 12 i straffegjennomføringsloven, vil dette i utgangspunktet være et spørsmål som ligger under justis- og beredskapsministerens ansvarsområde.