Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:264 (2014-2015)
Innlevert: 25.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 10.12.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Ifølge Sundvollenerklæringen vil regjeringen bidra til at leverandørindustrien får mulighet til vekst og videreutvikling for å sikre sin ledende posisjon i et internasjonalt marked. Industrien står nå overfor en rekke utfordringer: tusenvis blir oppsagt, operatørene kutter på vedlikeholdsarbeid, stadig flere nybygg går til Asia og søkertallene på petroleumsfag ved NTNU er redusert med 32 % sammenlignet med i fjor.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden komme med overfor leverandørindustrien?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Petroleumsnæringen er viktig for Norge. Næringen bidrar årlig med betydelige inntekter til fellesskapet, og næringen er et lokomotiv for kunnskaps- og teknologiutvikling i norsk industri.
Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene, og leverandørindustrien har i denne perioden opplevd særskilt høy vekst og god lønnsomhet. De norske leverandørbedriftene har klart å tilby produkter som etterspørres i markedet, både på norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig har utviklingen vært drevet frem av historisk sett høye energipriser, en god funnutvikling og oppgraderingsbehov på eldre felt.
I 2014 har det kommet flere meldinger om nedbemanninger i norsk petroleumsnæring, og flere aktører har uttrykt bekymring for sitasjonen. Situasjonen er først og fremst utfordrende for de selskaper og ansatte som berøres av nedbemanningene. En viktig årsak til fallet i aktivitetsnivået er reduserte prisforventninger til olje og gass. På norsk sokkel er det særlig blitt kuttet i aktiviteten innenfor vedlikehold, modifikasjonsarbeid og boreaktivitet, områder som er viktige for norsk leverandørindustri.
Jeg vil imidlertid understreke at nedbemanningene skjer fra et historisk høyt aktivitetsnivå i næringen, og det er grunn til å tro at ansatte som blir berørt, vil ha gode muligheter til å skaffe seg nytt arbeid. Fra 2008 til 2012 økte sysselsettingen i leverandørindustrien med om lag 33 000 personer, mens sysselsettingen for operatørene økte med 7 500 personer i samme periode. Når det gjelder investeringer på norsk sokkel ser 2014 ut til å bli et toppår, med totale investeringer på anslagsvis 218 mrd. kroner. Selv om investeringene forventes å gå noe ned de kommende årene, forventes det likevel et høyt aktivitetsnivå, blant annet på grunn av utbyggingen av Sverdrup-feltet. At utbyggingen av Sverdrup-funnet ikke forsinkes blir viktig for aktivitetsnivået i leverandørindustrien de kommende årene.
Det er ikke uvanlig med svingninger i prisene på olje og gass. Det er naturlig at enkelte prosjekter som vurderes som lønnsomme ved høye petroleumspriser, ikke anses som lønnsomme når prisforventningene går ned. Det er lite regjeringen kan gjøre for påvirke disse prisene.
Både operatører og leverandørindustrien har satt i gang omfattende prosjekter for å begrense kostnadsveksten. Kontinuerlig produktivitetsutvikling, effektivisering og kostnadskontroll er avgjørende for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og for å skape størst mulig verdier. Hovedansvaret for å gjennomføre dette ligger i næringen. Det er viktig at selskapene gjennomfører tiltak som sikrer lønnsom produksjon og derigjennom trygge arbeidsplasser på lang sikt.
Regjeringen har en bred tilnærming for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft for å sikre arbeidsplassene og skape fremtidens bedrifter. Vi prioriterer mer til næringsrettet forskning, vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser til norske bedrifter og vanlige arbeidstakere, og raskere bygging av vei og bane. Vi har nedsatt en produktivitetskommisjon som skal kartlegge årsakene til at Norge de siste årene har hatt en svakere produktivitetsvekst, og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Vår oppgave er å sikre at Norge også i fremtiden beholder evnen til nyskaping og omstilling som trygger arbeidsplassene og legger til rette for styrket konkurransekraft, nye virksomheter og nye jobber.
Regjeringen er særlig opptatt av at Norge skal være ledende innenfor forskning og teknologiutvikling, spesielt på energifeltet. I 2015 øker vi forskningsbevilgningene til energi, petroleum og CO2-håndtering til nesten 1 mrd. kroner. Den økte bevilgningen til forskning og utvikling er et ledd i oppfølgingen av Sundvolden-erklæringen.
Norsk leverandørindustri består i dag av en rekke små og store virksomheter med et bredt kompetansespekter, hvorav flere av virksomhetene er ledende innenfor sine nisjer. På tross av et høyt norsk kostnadsnivå har norsk leverandørindustri hevdet seg godt i internasjonal konkurranse. Leverandørindustrien har utviklet unik kompetanse innenfor bl.a. seismikk, undervannsproduksjonssystemer, boreutstyr og servicefartøy. Det leveres avansert teknologi, produkter og tjenester til norsk sokkel og til internasjonale markeder.
Mer enn halvparten av verdens oppdagede olje- og gassreserver ligger til havs, og på større havdyp enn tidligere utvunnede ressurser. Dette gir norsk leverandørindustri en særlig god posisjon, blant annet har vi flere virksomheter og utviklingsmiljøer som ligger i fremste rekke i teknologiutviklingen på disse områdene. Norsk kompetanse på disse områdene er anerkjent internasjonalt. Mange norske virksomheter er allerede godt etablert internasjonalt, og har en betydelig utenlandsomsetning. Rundt halvparten av leverandørenes omsetning går i dag til det internasjonale markedet. I tillegg er norske virksomheter underleverandører til utenlandske virksomheter som blant annet leverer varer og tjenester til aktiviteten på norsk sokkel. Denne tilstedeværelsen gir nye markedsmuligheter og åpner for blant annet videre teknologiutvikling og økt anvendelse av nisjeprodukter. Erfaringer fra aktiviteten internasjonalt gjør virksomhetene godt rustet til å vinne ytterligere oppdrag, og gjør dem dessuten mer robuste for svingninger i aktivitetsnivået på norsk sokkel.