Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:266 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 03.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Jeg er kjent med at USS har foreslått en midlertidig løsning for disse kommunene i et brev til departementet, datert 9. september i år. Her pekes det på at det er hjemmel til å innføre en midlertidig forskrift, og på denne måten løse den krevende situasjonen noen få kommuner vil bli satt i den kommende vinteren. Dette i påventa av at en permanent ordning blir vedtatt. Departementet har fortsatt ikke besvart henvendelsen.
Har departementet vurdert denne løsningen?

Begrunnelse

Det vises til mitt spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren i spørretimen 19. november i år. Der hadde jeg spørsmål til statsråden om mulighet for å finne en midlertidig løsning for de 7 kommunene som har hatt forsøksordning med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Som kjent ble ordningen stoppet 1. mai i år da man skulle i gang med ny forsøksordning der også disse 7 kommune kunne delta. I statsråd Jan Tore Sanner sitt svar hadde han stor forståelse for den uheldige situasjonen som har oppstått for disse kommunene, men konkluderte med at det ikke var mulig å gi disse kommunen en midlertidig løsning. Dette innebærer at det ikke er hjemmel for skuterløyper i disse kommunene i den vinteren vi er på veg inn i. Dette til tross for at disse kommunene har hatt løyper i flere år allerede, og der er flertall i Stortinget for å åpne for dette på permanent basis. Jeg er blitt kjent med at disse kommunenes interesseorganisasjon Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, datert 9. september i år.
Her påpekes det at det er hjemmel til å innføre en midlertidig forskrift. De har enda ikke fått svar. Stortinget venter nå på å få til behandling den nye loven, men den er ikke kommet til Stortinget, det kan derfor bli langt utpå vinteren før man har ny lov på plass. Det er derfor viktig at man finner en løsning for de 7 kommunen om dette er mulig slik USS hevder.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg har i høst prioritert arbeidet med forslaget til endringer motorferdselloven. Gjennom dette forslaget tilgodeser vi samtlige kommuner som ønsker økt lokalt selvstyre i spørsmålet om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Dette lovendringsforslaget er nå oversendt Stortinget.
Regjeringen ønsker, som det fremgår av lovforslaget, at kommunene skal få anledning til å fastsette snøscooterløyper dersom de ønsker det, innenfor nasjonale rammer som sikrer at blant annet hensyn til friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet blir ivaretatt. Regjeringens forslag er utarbeidet i samsvar med et anmodningsvedtak fra Stortinget. En forutsetning for Stortingets vedtak var at det pågående forsøket som var hjemlet i forsøksloven ble stoppet. Regjeringen har fulgt opp ønsket til Stortingets flertall. På direkte spørsmål har også kommunal- og moderniseringsministeren bekreftet at forsøksloven ikke kan brukes som hjemmel for en overgangsordning. Det er nødvendig at en eventuell overgangsordning har lovhjemmel. Departementet vil se på andre muligheter, men det er for tidlig å konkludere.