Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:267 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mener statsråden det er et problem at det er en tung faglig konsentrasjon av rehabiliteringsinstituasjoner i Innlandet og hvis ikke, vil statsråden instruere Helse Sørøst til å gjøre en ny vurdering av anbudet som berører Grande Rehabiliteringssenter AS?

Begrunnelse

Grande Rehabiliteringssenter AS på Nes i Hedmark har tapt en anbudsrunde i Helse Sørøst. Grande er i dag et av få steder som har rehabiliteringstilbud til pasienter som har vært rammet av polio og stomi.
I Innlandet har det over lengre tid vært bygget opp sterke fagmiljøer knyttet til rehabilitering i helsesektoren og Grande utgjør en viktig del av dette fagmiljøet. Både pasienter og ansatte har reagert på at dette spesialiserte tilbudet nå legges ned og saken har vakt stort lokalt engasjement. Det vises til at Grande tapte anbudet blant annet på grunn av at det er en sterk konsentrasjon av rehabiliteringsinstitusjoner i Innlandet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å sørge for at befolkningen i deres region tilbys spesialisthelsetjenester og som må forestå organisering og planlegging av tjenester, herunder vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom inngåelse av avtale med private eller offentlige virksomheter som de ikke selv eier (jf. spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 a. og helseforetakslovens § 2a.). Det er derfor Helse Sør-Øst RHF som må vurdere behovet og innretningen på eventuelle nye rehabiliteringstjenester, og som må gjennomføre anskaffelser og inngå avtaler med aktuelle tilbydere. Regjeringen er imidlertid opptatt av å styrke arbeidet innen habilitering og rehabilitering, og tar også sikte på å legge frem en egen opptrappingsplan. I 2014 ble basisbevilgningen til de regionale helseforetakene styrket for å bidra til økt kjøp fra private virksomheter innenfor områdene psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Habilitering og rehabilitering vil også være ett av flere viktige tema i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten som legges frem i 2015.
Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de i forbindelse med denne konkrete anskaffelsen har foretatt en vurdering av tjenesteleverandører ut i fra hvordan befolkningens samlede behov for rehabiliteringstjenester kan dekkes på best mulig måte. Herunder er det vektlagt kvalitet og pris, hensynet til å sikre et mangfoldig og differensiert tilbud, samt hensynet til å sikre en god geografisk fordeling av tilbudet.
Vurdering av tilbudet til Grande Rehabiliteringssenter AS er derfor i første rekke foretatt ut fra vurdering av kvalitet og pris, og der nådde ikke institusjonen opp i forhold til relevante sammenliknbare tilbud. Det foreligger tilstrekkelig mange tilbud fra andre tilbydere, som totalt sett er mer fordelaktig enn tilbudet til Grande Rehabiliterings-senter AS, og som dekker behovet Helse Sør-Øst RHF har på de aktuelle fagområdene. Innenfor de ytelsesområder denne institusjonen tilbyr er det i tillegg også god dekning hos de leverandører som har et mer fordelaktig tilbud.
Helse Sør-Øst RHF har for øvrig også berørt spørsmålet om geografi i sitt tilsvar til klagen fra Grande Rehabiliteringssenter AS, her heter det:

”Som det blant annet fremgår av Informasjonsdokumentet, er det i denne anskaffelsen ikke satt tildelingskriterier. Det er således ikke riktig at ”geografisk lokalisering” har vært et tildelingskriterium. Geografiske forhold har imidlertid vært ett av flere momenter Helse Sør-Øst RHF har sett hen til ved den samlede vurderingen av hvilke virksomheter som anses best egnet til å dekke befolkningens behov for spesialiserte rehabiliteringstjenester innenfor budsjettmessige rammer.”

Jeg vil avslutningsvis nevne at det samlede rehabiliteringstilbudet i Innlandet med denne siste anskaffelsen er økt med om lag 40 plasser. Det faglige miljøet er dessuten ivaretatt gjennom de føringene som ligger i informasjonen om spesialisering og samling av ytelser på færre institusjoner.