Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:271 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 27.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Hvilke konsekvenser vil budsjettavtalens kutt i videreutviklingen av TCM få for den videre driften av senteret og hvordan vil regjeringen informere Stortinget om den videre utviklingen av strategien for fangst og lagring av CO2, gitt at regjeringens «bærende element» nå ikke vil få nødvendige investeringer?

Begrunnelse

I regjeringens strategi for fangst og lagring av CO2, presentert i Statsbudsjettet for 2015 skriver Olje- og Energidepartementet: «Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er eit berande element i strategien. Teknologisenteret dekkjer eit gap i teknologiutviklingskjeda ved at det der er mogleg å teste fangstteknologiar i industriell skala. Det er viktig å dekkje dette gapet for å få meir erfaring og kunnskap og for å kunne skape tryggleik for at nye fangstteknologiar vil fungere tilfredsstillande i full skala.»
Fangst og lagring av CO2 vil være en avgjørende teknologi for å nå målene i klimapolitikken. Både det Internasjonale Energibyrået og FNs klimapanel understreker viktigheten av å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2. Teknologisenteret på Mongstad er verdens største senter for testing av CO2 fangst teknologier, og kan spille en sentral rolle internasjonalt i utvikling av slik teknologi. I budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene på Stortinget er imidlertid den beskjedne investeringsbevilgningen til senteret kuttet slik at bevilgningene under post 72 i 2015 blir på en sjettedel av hva Regjeringen Stoltenberg II anså som nødvendig i 2014.
Dette er i strid både med internasjonale organisasjoners anbefalinger om satsing på teknologiutvikling, og regjeringens egen strategi for fangst og lagring av CO2..

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Oppdatert informasjon fra Gassnova tilsier at den foreslåtte bevilgningen til teknologisenteret på Mongstad (TCM) for 2015 sammen med midlene staten har stilt til disposisjon for inneværende år, vil være tilstrekkelig til å videreføre aktiviteten og utvikle TCM videre i 2015. Regjeringen vil følge aktiviteten ved TCM tett gjennom 2015 og aktivt bidra til at teknologisenteret på Mongstad skal være en attraktiv samarbeidspartner i den internasjonale teknologiutviklingen. Jeg vil holde Stortinget informert om utviklingen ved teknologisenteret og fremtidig budsjettbehov gjennom den ordinære budsjettprosessen.