Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:274 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 27.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Har BVT (Barneverntjenesten) adgang til å foreta hemmelige undersøkelsessaker jf. Strl. § 47 jf. BVL § 4-3?

Begrunnelse

I Norge har vi en lang tradisjon for kontradiksjonsprinsippet. Dersom slike hemmelige undersøkelser tillates forutsetter jeg at det finnes en innsynsordning slik at alle parters hensyn i varetas og ikke bare staten v/ BVT. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Statsråden har sendt et felles svar på spørsmål 273 og 274 som er fremsatt av samme statsråd.
De to spørsmålene henger så nært sammen at jeg har valgt å gi et samlet svar.
Barneverntjenestens behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelser er nærmere regulert i barnevernloven. Saksbehandlingen til barneverntjenesten må også oppfylle krav i forvaltningsloven, samt krav som følger av ulovfestede prinsipper om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk.
Jeg legger til grunn at barneverntjenesten vanskelig kan gjennomføre en undersøkelsessak innenfor regelverket uten at de saken gjelder er blitt informert om saken og gitt anledning til å uttale seg. Jeg legger til grunn at rettssikkerheten og kontradiksjon skal være godt ivaretatt i dagens regelverk. Det kan imidlertid være konkrete grunner i den enkelte saken til at partenes innsyn i saken begrenses eller at tidspunktet for innsyn blir noe utsatt. For eksempel i saker om vold og overgrep kan det være nødvendig først å beskytte barnet, samt å varsle andre myndigheter som politiet, før den saken gjelder blir informert om saken.
Jeg vil i det følgende gi en kortfattet redegjørelse om gjennomføring av undersøkelsessaker i barnevernet og retten til innsyn:
Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med videre undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-2. Barneverntjenesten har rett og plikt til å åpne undersøkelsessak dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for barneverntiltak, jf. barnevernloven § 4-3. Hvordan undersøkelsen gjennomføres er nærmere beskrevet i bestemmelsen.
Barneverntjenestens oppgave i en undersøkelsessak er å vurdere barnets helhetlige omsorgssituasjon og behov for tiltak fra barnevernets side. Hvordan barneverntjenesten gjennomfører undersøkelsen og hvilke opplysninger som innhentes, avhenger i stor grad av forholdene i den enkelte saken.
Det følger både av ulovfestede prinsipper og av barnevernloven § 1-4, at saken skal utredes på en forsvarlig måte. Også forvaltningsloven inneholder regler blant annet om forvaltningens utrednings- og informasjonsplikt, jf. § 17. Det følger av denne bestemmelsen at barneverntjenesten skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig for vedtak treffes.
Partenes rett til innsyn er nærmere regulert i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Hovedregelen er at partene i saken – med enkelte unntak - har rett til å gjøre seg kjent med alle opplysninger og dokumenter i saken. Barneverntjenesten har en tilsvarende plikt til å utlevere dem. Avslag på innsyn er for øvrig et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.
Jeg vil avslutningsvis nevne at regjeringen nettopp har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget er blant annet bedt om å se på partsrettigheter og forenklinger som kan gjøre loven lettere å forstå for brukerne. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. august 2016.