Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:275 (2014-2015)
Innlevert: 27.11.2014
Sendt: 27.11.2014
Besvart: 08.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Er Helse Førde HF sine foreslåtte kutt i psykiatri generelt og barne- og ungdomspsykiatri spesielt i Sogn og Fjordane i 2015 i tråd med statlige føringer og vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet?

Begrunnelse

Helseforetaket Helse Førde, som dekker de 26 kommunene i Sogn og Fjordane, foreslår i sitt budsjett for 2015 betydelige kutt i psykiatrien – blant annet gjennom stillingskutt og redusert tjenestetilbud i barne- og ungdomspsykiatrien.
Disse kuttene kommer på toppen av betydelige kutt i flere tidligere år i barne- og ungdomspsykiatri i Sogn og Fjordane. Samdata-statistikk viser at barne- og ungdomspsykiatrien i Sogn og Fjordane allerede er blant de aller mest kostnadseffektive i landet, målt i ressursbruk og antall konsultasjoner per fagårsverk.
Flertallet i Stortinget, partiene Høyre, Frp, Krf og Venstre, har i 2014 og for 2015 sørget for å øke tilskuddene til helsetasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene med 450 millioner kroner. I tillegg kommer en betydelig inntektsvekst til sykehusene i 2014 og 2015.
Representantforslag 54S (2013-14) fra undertegnede og Sveinung Rotevatn ble enstemmig vedtatt i Stortinget, hvor det blant annet heter at det skal skje en opptrapping innen psykisk helse, med særlig vekt på barn og unge.
I tillegg til dette har flertallspartiene Høyre, Frp og Venstre gjennom Representantforslag 44S (2013-14) og Innst. 301S (2013-14) gått sammen om å legge fram en ungdomshelsestrategi.
I regjeringserklæringen står det at «Det er behov for å styrke psykisk helse, både innen forebygging og lavterskeltiltak, og innenfor spesialisthelsetjenesten».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har gitt tydelige signaler om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres. Dette kommer til uttrykk bl.a. gjennom kravet om at veksten skal være større innen disse to fagområdene enn innen somatisk sektor. Hvorvidt kravet er tilfredsstilt vil bli målt gjennom aktivitet, ventetider og kostnader. I oppdragsdokumentene er det presisert at innenfor psykisk helsevern skal psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) prioriteres.
Dette kravet ble stilt for 2014, dvs. etter regjeringsskiftet. Departementet vil følge opp de regionale helseforetakene gjennom ordinært rapporteringssystem, dvs. årlig melding som foreligger utpå nyåret. Kravet gjelder på regionsnivå, dvs. at kravet kan være oppfylt selv om det er en reduksjon enkelte steder.
Helse Førde hadde en ventetid på 35 dager til psykisk helsevern for barn og unge i 2. tertial i år. Dette er meget lavt i landssammenheng, og det ble ikke meldt om fristbrudd. Samlet for voksne og barn har det vært en jevn og kraftig aktivitetsøkning gjennom 2014 i poliklinikkene, i størrelsesorden 10 % høyere enn i 2013. Økningen her har vært klart større enn for somatikken. Dette er jeg tilfreds med.
Regnskapstallene for 1. og 2. kvartal 2014 sammenliknet med 2013 for helse Vest viser imidlertid en vekst på om lag 7 % for somatisk sektor, mot bare ca. 1 % og 1,5 % hhv psykisk helsevern for voksne og barn/ungdom. For TSB er veksten nærmere 10 %. Jeg merker meg samtidig at det i budsjettet for 2015 er lagt opp til et kutt i stillinger ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Førde.
Helse Vest RHF vil først behandle budsjettet for 2015 i januar etter at jeg har gjennomført foretaksmøtet og lagt fram oppdragsdokumentet for 2015. Helse Vest har forsikret meg om at de vil følge opp styringssignalene på dette området slik at helseforetakene bidrar til at regionen oppfyller ”den gylne regel”.