Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:276 (2014-2015)
Innlevert: 27.11.2014
Sendt: 27.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): En politisk flyktning fra Iran, som har fått oppholdstillatelse i Norge, kan ikke få pass fordi ID-papirene fra hjemlandet, er forsvunnet. Vedkommende hevder at ID-kort og fødselsattest ble levert politiet ved ankomst i 2008. Politiet sier dokumentene ikke er registrert hos dem, og utelukker ikke svikt i rutinene. NOAS sier de er kjent med flere slike tilfeller. Vedkommende kan ikke søke pass fra hjemlandet.
Hva kan vedkommende gjøre, hva er rutinene for dette, og hvilke endringer i rutinene kan gjøres så slikt ikke skjer igjen?

Begrunnelse

En politisk flyktning fra Iran, som har fått oppholdstillatelse i Norge, kan ikke få pass fordi ID-papirene fra hjemlandet, er forsvunnet. Vedkommende hevder at ID-kort og fødselsattest ble levert politiet ved ankomst til Norge i 2008. Politiet sier dokumentene ikke er registrert hos dem, og utelukker ikke svikt i rutinene på det tidspunktet. For vedkommende er dette alvorlig og skaper mange problemer. Uten legitimasjon er det ikke mulig å opprette bankkonto, få studiestipend, ta sertifikat, eller reise ut av landet. Vedkommende har søkt om utlendingspass fra norske myndigheter, men fått avslag fordi de mener hun kan søke om pass fra hjemlandet. Men vedkommende kan ikke søke pass fra hjemlandet på grunn av politisk regimekritisk aktivitet.
NOAS sier de er kjent med flere tilfeller av bortkomne dokumenter. De har tatt det opp med politiet og sivilombudsmannen, og har fått tilbakemelding på at det er rutineforbedringer i gang hos politiet.
Ettersom dette ser ut til å være et problem i flere saker, og ingen er tjent med at det stilles spørsmålstegn ved politiets rutiner for ivaretakelse av personlige id-papirer som blir overlevert ved ankomst til Norge, ønsker jeg svar på hva vedkommende kan gjøre, hva som er rutinene for dette, og hvilke endringer i rutinene som er gjort eller kan gjøres så slikt ikke skjer igjen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Personer som har fått innvilget asyl har rett til å få utstedt reisebevis for flyktning hvis det ikke er tvil om identiteten. De som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan normalt få norsk utlendingspass dersom de ikke kan skaffe reisedokument fra hjemlandet og identiteten er klarlagt. Jeg noterer meg at utlendingsmyndighetene i denne saken, i følge dine opplysninger, har gitt avslag om utlendingspass fordi de mener at det kan søkes om pass fra hjemlandets myndigheter, men at vedkommende har en annen oppfatning av dette.
For øvrig får alle utlendinger som gis oppholdstillatelse for mer enn seks måneder, utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort. Dette gjelder også den begrensede gruppen som verken får reisebevis for flyktning eller norsk utlendingspass, og som heller ikke har ID-dokumenter fra hjemlandet. Oppholdskortet ble innført i 2012 og bekrefter at utlendingen har oppholdstillatelse i Norge på den identiteten som fremgår av kortet. Innføringen av dette kortet gjør det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor ulike aktører, så som arbeidsgivere, banker mv. Kortet, sammen med dokumentasjon på personnummer, anses å tilfredsstille hvitvaskingsregelverkets krav for gyldig legitimasjon i forbindelse med etablering av grunnleggende banktjenester, som for eksempel etablering av ordinær bankkonto og ordinær betalingsformidling som ikke krever bank-ID.
Hva gjelder politiets rutiner for innleverte dokumenter, opplyser Politidirektoratet at dagens rutiner er at alle innleverte identitetsdokumenter i forbindelse med en asylsøknad blir loggført i politiets systemer. Dokumentene skannes og lagres også elektronisk. Den som leverte dokumentet får en kvittering for innleveringen og en kopi av dokumentet. Identitetsdokumenter blir så vurdert med tanke på ekthet og utlevert fra politidistriktet vedkommende bor i når asylsaken er endelig avgjort. Dokumenter som blir ansett som klare forfalskninger leveres ikke ut igjen.