Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:288 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 11.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mange nye bompenger vil bli vedtatt av Stortinget i 2014?

Begrunnelse

Det bes om både beløp stilt til rådighet for vegformål og forventet innkrevd beløp totalt ut fra de forutsetningene som ligger til grunn i den enkelte proposisjon.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I 2014 er fire nye bompengeprosjekter vedtatt av Stortinget: E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland, E6 Helgeland nord i Nordland, Bypakke Bodø i Nordland og Vegpakke Harstad i Troms. I tillegg kommer utvidelse av Vossapakken med prosjektet rv 13 ved Joberget i Hordaland. La meg understreke at ovennevnte prosjekt først vil kreve inn bompenger en gang i fremtiden, og beløpene nedenfor ikke har tatt med effektene av regjeringens varslede bompengereform. Endelige bompengebeløp vil derfor trolig bli lavere enn tallene som fremkommer nedenfor som følge av dette. I de fem proposisjonene er det lagt til grunn bompengeinntekter på til sammen 11,5 mrd. kr i 2014-prisnivå, hvorav om lag 6,5 mrd. kr til å dekke deler av investeringskostnadene. Videre er det lagt til grunn om lag 3,8 mrd. kr til å dekke lånerenter og om lag 1,2 mrd. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapene.
I bompengeproposisjonen for E39 Svegatjørn – Rådal er det lagt til grunn en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. I de andre bompengeproposisjonene er det lagt til grunn en beregningsteknisk lånerente på 6,5 pst. For rv 13 Joberget er det tatt hensyn til at bompengeselskapet har bundet renten på store deler av bompengelånet til Vossapakken. Som nevnt har regjeringen i Prop. 97 S (2013-2014) varslet en omorganisering av bompengesektoren fra dagens mange til et fåtall selskaper. Dette kan gi kutt i administrasjonskostnader og føre til mer effektiv drift. I tillegg vil det kunne redusere lånerentene. For ytterligere å spare bilistene fra å dekke store løpende finansieringskostnader, vil regjeringen innføre en rentekompenasjonsordning for bompengelån. Det forventes derfor en vesentlig reduksjon i bompengene som bilistene skal betale.