Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:289 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på spørsmål om hestenæringen (Dokument nr. 15:137 (2014-2015)). Her fremkom det at statsråden ikke ville ha et utvalg sammen med hestenæringen for å vurdere rammebetingelsene, men selv vurderer de innspill som fremkom på et hesteseminar på Stortinget.
Hvilke konkrete innspill er det statsråden vurderer og når kan vi forvente å se resultater av disse vurderingene?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har merket meg at hestenæringen i stor grad uttrykte felles oppfatning av viktige problemstillinger for næringen. Det gjelder blant annet dyrevelferd der et økende antall hobbyhester og dårlig økonomi blant hesteeiere skaper dyrevelferdsmessige utfordringer. Gjentatte bekymringsmeldinger angående hold av hest og et økende antall hester som gis bort på ”finn.no” er en viktig bakgrunn for at Mattilsynet i år har en nasjonal tilsynskampanje rettet mot dyrevelferd i hestehold. Det arbeides også med kvalitetssikring av hestehold gjennom en egen ”Bransjestandard hest” som er utarbeidet i et samarbeid mellom Matmerk og Norsk Hestesenter. Denne vil være et godt hjelpemiddel til regeletterlevelse og bevisstgjøring av brukere.
Norsk Hestesenter har utviklet fagskolekurs som er godkjente av NOKUT for utdanning av ridelærere, travtrenere og galopptrenere. Et offentlig utvalg gjennomgår fagskolesektoren og skal avgi en NOU til kunnskapsministeren 15. desember i år.
Jeg er opptatt av verdien og virkningen som kontakt med hest har for den enkelte, og hvordan man kan dra nytte av hesten både i helsefremmende arbeid og for å fremme læring og mestring hos barn og voksne. Inn På Tunet virksomheter arbeider i stor grad med slike problemstillinger og hesten er viktig i denne sammenheng. Jeg vil også se på hvordan vi kan optimalisere arbeidet og ressursbruken knyttet til bevaring av de nasjonale hesterasene.
Hesteseminaret på Stortinget viste at hestenæringen har stor betydning både økonomisk og sysselsettingsmessig. Det er i stor grad totalisatorspillet som er den økonomiske motoren. Jeg har lagt til rette for Norsk Rikstotos spillvirksomhet blant annet gjennom godkjenning av noen nye spillprodukter.
Hestenæringen er også opptatt av avgiftsspørsmål. Dette er forhold som eventuelt må vurderes i den ordinære budsjettprosessen.