Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:293 (2014-2015)
Innlevert: 01.12.2014
Sendt: 01.12.2014
Besvart: 08.12.2014 av næringsminister Monica Mæland

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Vil statsråden sikre at Konkurransetilsynets prisoversikt for kraftmarkedet blir opprettholdt fram til Forbrukerrådets nye kraftprisportal er klar?

Begrunnelse

Kraftmarkedet for vanlige forbrukere er uoversiktlig, med mange ulike kontraktstyper og et stort antall tilbydere. Konkurransetilsynet har i lengre tid tilbudt en kraftprisoversikt, som har vært til hjelp for forbrukere som vil finne den beste prisen på strøm. Kraftprisoversikten var ikke god nok, blant annet gav den oversikt over for få priskontrakter. Derfor er det bra at Forbrukerrådet nå jobber med en ny portal.
Dessverre er det slik at departementet har bedt Konkurransetilsynet stenge sin portal fra årsskiftet, mens Forbrukerrådet ikke vil ha sin nye portal oppe før sommeren 2015. Selv om den eksisterende løsningen ikke er optimal, er det svært uheldig at norske forbrukere nå vil stå helt uten tilgang til offisiell prisinformasjon i et halvt år.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det har over lengre tid vært arbeidet med å få på plass en alternativ prisportal for kraftpriser til avløsning av Konkurransetilsynets kraftprisdatabase. En arbeidsgruppe med representanter fra Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet foreslo i 2012 at kraftprisbasen ble flyttet til Forbrukerrådet. Dette anser jeg som en god løsning. Forbrukerrådet har etablert prisportaler på andre områder som tannlegepriser og priser på finansielle tjenester. I dag er en kraftprisportal vel så mye forbrukeropplysning som et konkurransepolitisk tiltak. For Konkurransetilsynet er det ressurskrevende å opprettholde sin kraftprisdatabase. De tekniske løsningene er ikke gode etter dagens standard. Blant annet gir ikke prisbasen et komplett bilde av dagens kraftmarked. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å gjøre nye investeringer for å forbedre løsningene, ettersom ny prisportal er under etablering. Dette er bakgrunnen for at departementet var innstilt på at kraftprisdatabasen skulle avvikles allerede ved utgangen av 2013. For å gjøre perioden uten prisoversikt kortest mulig, har Nærings- og fiskeridepartementet pålagt Konkurransetilsynet å opprettholde prisoversikten ut 2014. Jeg ser at det er argumenter for å opprettholde tilsynets prisdatabase framt til Forbrukerrådets prisportal er etablert. Det har blant annet kommet fram at tilsynets kraftprisoversikt danner grunnlag for utarbeiding av statistikk over kraftpriser både i Statistisk sentralbyrå og i Norges vassdrags- og energidirektorat. På bakgrunn av henvendelser vi har fått, har departementet sett på saken på nytt. Jeg er ut fra det som har framkommet innstilt på at Konkurransetilsynets kraftprisdatabase videreføres inntil Forbrukerrådet får etablert sin prisportal. Jeg legger til grunn at denne prisportalen er på plass før sommeren. Jeg mener imidlertid at vi ikke skal pålegge Konkurransetilsynet å foreta vesentlige investeringer for å drifte databasen videre, for eksempel dersom det skulle oppstå tekniske problemer.