Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:310 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 04.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Hva tenker statsråden om dette og vil han iverksette tiltak for å motvirke dette?

Begrunnelse

I en ny rapport så framkommer det at innføringen av svoveldirektivet 1.1.2015 vil det kunne medføre 100 000 nye lastebiler på norske veier.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Svovelutslipp kan ha store helsemessige konsekvenser. Dersom det skal legges til rette for mer gods på sjø, må vi også sikre at skipsfarten bidrar til et bedre miljø. Dette er klima- og miljøministerens ansvar, og vi samarbeider godt om denne saken. Svoveldirektivet er en gjennomføring i EU av internasjonale krav vedtatt i IMO i 2008. Kravene ble gjennomført i norsk rett gjennom endringer i forskrift 30. mai 2012. Denne regjeringen er enig med den forrige regjeringen, hvor representanten Sunds parti var førende, i gjennomføringen av dette direktivet, fordi det er et svært kostnadseffektivt tiltak. Nytteverdien består av omfattende helse- og miljøgevinster. Som en del av konsekvensvurderingen av direktivet ble det hentet inn uttalelser fra berørte aktører. Rederinæringen var positive til gjennomføring av direktivet, og det ble i uttalelsen ikke identifisert konsekvenser knyttet til tap av markedsandeler og overføring av gods fra sjø til vei. For å stimulere til utvikling av en miljøvennlig sjøtransport har jeg i tildelingsbrevet for 2014 bedt Transnova om å prioritere nærskipsfart og prosjekter knyttet til LNG. I tillegg har Kystverket foreslått å innføre en avgiftsrabatt for miljøvennlige fartøy i losberedskapsavgiften for 2015. Jeg er enig i at det ikke er ønskelig å få en økning i antall tunge kjøretøy på norske veier. Jeg er også opptatt av at det ikke skal være åpninger for useriøse aktører innen en samlet transportnæring. Vi har derfor sørget for å firedoble kontrollene av tungtransporter, strammet inn krav til vinterdekk, innfører krav om obligatorisk bombrikke, m.m. slik at det blir vanskeligere for useriøse aktører å operere på norske veier. Jeg har, i flere debatter hvor representanten Sund har vært deltaker, uttalt at Regjeringen vil følge utviklingen, og vurdere å sette inn virkemidler dersom direktivet allikevel skulle føre til en økning i antall tunge kjøretøy på norske veier. Dette er et arbeid hvor flere statsråder er engasjert.