Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:313 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Er det forsvarlig at enkelte steder vil være uten ambulanse og at det vil ta betydelig lengre tid å få akutt hjelp, som følge av at UNN nå vurderer mer ulike responstider i ambulansetjenesten begrunnet i økonomi?

Begrunnelse

Sykehusene lager nå sine budsjetter for 2015 basert på Regjeringens budsjett og forliket i Stortinget. Ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) må det kuttes i budsjettet med 170 millioner kroner neste år. Blant annet blir ambulansetjenesten hardt rammet. Tirsdag 2. desember skrev dagsavisen Fremover at UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ber om aksept for mer ulike responstider i ambulansetjenesten. I sitt saksframlegg foran møtet i sykehusets styre den 10. desember skriver han:

«I virksomhetsplanleggingen for 2015 er det lagt opp til å prioritere aktiv pasientbehandling høyere og beredskap noe lavere enn tidligere. Det utredes derfor endringer i vakt- og beredskapsordninger med lav aktivitet både i legetjenesten og ambulansetjenesten. I ambulansetjenesten resulterer denne tilnærmingen i en prinsipiell endring i retning av å akseptere økt differensiering av responstidene i bilambulansetjenesten.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha tillit til at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Denne regjeringen har styrket sykehusenes økonomi i 2014 og 2015, blant annet for å sikre god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester.
Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet innspill fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har svart at direktøren på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i sin innstilling til styret har foreslått at aktiv pasientbehandling prioriteres noe høyere og beredskap noe lavere enn tidligere. Det som ligger i innstillingen til styremøte for UNN 10. desember 2014, er at direktøren ber om tilslutning til prinsippet om ulike responstider, og godkjenning av at en utredning gjennomføres. Involvering av kommunene vil være en del av prosessen.
Organisering og responstider for ambulansetjenesten ved UNN vil derfor være avhengig av ovennevnte utredning, og det er for tidlig å si noe om fremtidig struktur for ambulansetjenesten. Helse Nord RHF legger til grunn at befolkningen i UNN - også i fortsettelsen - skal ha gode ambulansetjenester som oppfyller de til enhver tid gjeldende forskrifter.
Jeg forutsetter at UNN gjør en grundig utredning, og at de nasjonale målene for responstider for akuttoppdrag og hasteoppdrag legges til grunn i utredningen.