Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:319 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 15.12.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden garantere at samtlige norske sykepleieutdanninger oppfyller Yrkeskvalifikasjonsdirektivets krav til teoretiske arbeidstimer som sykepleiereutdannet utenfor EØS måles opp mot når de søker autorisasjon i Norge?

Begrunnelse

I svar av 7.11.2014 på mitt spørsmål av 29.10.2014 skriver statsråden at SAK orienterer om at de legger det enkelte læresteds beskrivelse av søkers utdanning til grunn når de vurderer søkers dokumentasjon mot norsk ramme- og/eller studieplan.
I Yrkeskvalifikasjonsdirektivets (Direktiv 2005/36) artikkel 31§3 slås det fast at:

"The training og nurse resposible for general care chall comprise a total of at least 4600 hours of study, wich may in addition be expressed with the equivalent ECTS credits, and shall consist of the least 4600 hours of theoretical and clinical training."

Når norske sykepleiere utdannet utenfor EØS søker om autorisasjon i Norge gjennom Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell(SAK) blir det vurdert om deres utdannelse er jevngod med norsk sykepleierutdanning, og utdannelsen måles time for time opp mot kravet om 4600 timer fordelt utifra kravene i rammeplanen for den norske utdanningen. Dette kommer tydelig frem f.eks. i et avslag på autorisasjon datert 09.09.2014, hvor SAK skriver at Den norske sykepleierutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng, som tilsvarer minimum 4600 timer. Dette er igjen fordelt mellom teoretisk undervisning 90 studiepoeng som tilsvarer 2300 arbeidstimer og klinisk praksis tilsvarer 90 studiepoeng som tilsvarer minimum 2300 timer.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 319 fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om samtlige norske sykepleierutdanninger oppfyller yrkeskvalifikasjonsdirektivets krav til teoretiske arbeidstimer. Det er Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner setter minimumskrav til utdanning for en del regulerte yrker, herunder timetall i sykepleierutdanningen.
Selv om de høyere utdanningsinstitusjonene i utgangspunktet har faglig frihet og selv fastsetter sine studieplaner og det faglige innholdet, så er det for sykepleierutdanningen fastsatt nasjonal rammeplan. Planen regulerer på overordnet nivå innretning og innhold i utdanningen. Rammeplanen med tilhørende forskrift angir mål og formål for utdanningen, viser utdanningens omfang og innhold og gir retningslinjer for organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer. Rammeplanen er forpliktende for institusjonene, de tilsatte, studentene og representantene for praksisopplæringen og skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå. Dette skal bidra til at utdanningen framstår som enhetlig og gjenkjennelig uavhengig av institusjon.
Utdanningsinstitusjonene fastsetter lokale fagplaner blant annet på bakgrunn av lover og regler, herunder yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Institusjonen skal ha kvalitetssikringssystemer som sikrer at utdanningene etterlever det gjeldende regelverket. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som fører tilsyn med at sykepleierutdanningen følger regler fastsatt i lov og forskrift og også akkrediterer institusjonens kvalitetssikringssystemer, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
Verken Kunnskapsdepartementet eller NOKUT fører kontinuerlig tilsyn med om institusjonene oppfyller lover og regler, heller ikke timetallet i utdanningene. Det er således ikke mulig å garantere at utdanningene til enhver tid oppfyller alle krav. Jeg forutsetter imidlertid at de høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleierutdanning, følger lover og regler og derved oppfyller yrkeskvalifikasjonsdirektivets krav til teoretiske arbeidstimer.
EFTA Surveillance Authority (ESA) overvåker Norges gjennomføring av EØS-avtalen, herunder yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Uavhengig av spørsmålene som representanten Bollestad tar opp, har ESA i annen sammenheng fått til vurdering alle fagplanene for sykepleierutdanning i Norge. Dersom de kommer fram til at utdanningene avviker fra kravene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, så vil jeg følge opp det på egnet måte.