Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:320 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 11.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Tidligere helseminister Støre erkjenner i et svar på skriftlig spørsmål at det er kommet kritikk på ordningen individuell refusjon, særlig på grunn av tilgangen på relevante spesialister har flere tatt til orde for at også spesialist i allmennmedisin bør kunne søke om individuell refusjon. Støre ville se på endringer i forskrift.
Hvordan vil statsråden nå følge opp arbeidet med å vurdere endringer i regelverk/forskrift for individuell refusjon for vanedannende medisin (jr. § 3a) til pasienter med kroniske smerter?

Begrunnelse

I 2008 ble kroniske smerter et eget sykdomspunkt, og flere legemidler til behandling av kroniske sterke smerter kan forskrives direkte på blå resept - de har altså forhåndsgodkjent refusjon jf§2. Når det gjelder legemidler som karakteriseres som vanedannende må det søkes individuell refusjon jf§3a.
For at pasienten skal kunne få innvilget individuell refusjon må en relevant spesialist søke på vegne av pasienten. Relevant spesialist er beskrevet i forskriften som spesialist i anestesi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi, indremedisin, kjeve og revmatologi, øre-nese-hals eller tilsvarende sykehusavdeling.
Mange undres over hvorfor en sykehusspesialist, som ofte kjenner pasienten dårlig og som ikke nødvendigvis har mer utdanning innenfor kroniske sterke smerter, er bedre kvalifisert til å vurdere disse pasientene (med unntak av anestesi)enn pasientens allmennpraktiserende lege som ofte kjenner pasienten og dens sykehistorie best.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Bollestad viser til, er det fra flere hold kommet kritikk mot dagens individuelle refusjonsordning for legemidler til behandling av kroniske, sterke smerter. På bakgrunn av dette har jeg i tildelingsbrevet for 2014 gitt Helsedirektoratet i oppdrag å

«… utrede behovet for endringer i regelverket for individuell refusjon av legemidler til behandling av kroniske, sterke smerter, herunder kravene knyttet til spesialistvurdering».

Helsedirektoratets utredning skal oversendes innen utgangen av 2014. Jeg vil vurdere direktoratets eventuelle forslag til regelverksendringer så snart utredningen foreligger.