Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:328 (2014-2015)
Innlevert: 08.12.2014
Sendt: 08.12.2014
Besvart: 16.12.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I svar på skriftlig spørsmål 133 fra representanten Flakne om søkere til lærerutdanningen med karakteren 3 i matematikk fra videregående kan søke og komme inn på lærerutdanning svarer statsråden at "de som for øvrig fyller opptakskravene og gjennomfører og består forkurset i matematikk, vil være kvalifisert for opptak til lærerutdanningene fra og med høsten 2016."
Gjelder dette, slik forskriften som er sendt på høring er utformet, også søkere med karakteren 2 i matematikk fra videregående?

Begrunnelse

Under forrige regjering ble det innført et krav om at man minst måtte ha 3 i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningen. De som har svakere karakterer må ta opp igjen faget fra videregående for i det hele tatt å være kvalifisert for opptak til lærerutdanningen.
Høyre gikk til valg på å heve dette kravet til 4. I utsendte forslag til forskrift innføres imidlertid ikke en grense på karakteren 4 tilsvarende den som i dag gjelder med grense på 3. I stedet innføres det et krav om bestått obligatorisk forkurs for de som ikke har karakteren 4. Samtidig fjernes det absolutte kravet om karakteren 3. Slik forskriften er utformet vil det måtte bety at både søkere med 2 og 3 i matematikk fra videregående kan komme inn på lærerutdanningen forutsatt bestått forkurs.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trond Giske der han med grunnlag i mitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Gunn Elin Flakne, stiller et tilleggsspørsmål knyttet til karakterkrav i matematikk ved opptak til lærerutdanning.
I strategien Lærerløftet står det at karakterkravet i matematikk ved opptak til lærerutdanning (grunnskolelærerutdanningene og 5-årig lektorutdanning) skal skjerpes til 4. Samtidig legges det opp til å tilby kompensatoriske forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller dette kravet. For å kunne tas opp til lærerutdanning må slike søkere dokumentere et resultat fra forkurset som er ekvivalent med karakteren 4 i fellesfaget i matematikk fra videregående opplæring. Departementet arbeider nå med planene for slike kurs.
Forslaget i strategien er fulgt opp i høringsbrev knyttet til nødvendig endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Her står det at det skal tilbys et forkurs for søkere som ikke har oppnådd karakteren 4 i matematikk fra videregående opplæring. Høringsfristen gikk ut 17. november d.å.
Departementet har mottatt totalt 37 høringsuttalelser. I likhet med representanten Giske er flere av høringsinstansene opptatt av om søkere med et svakere utgangspunkt enn karakteren 3 skal kunne få anledning til å gjennomføre et slikt forkurs. Jeg legger imidlertid ikke opp til at søkere med en svakere karakter enn 3 i fellesfaget i matematikk fra videregående opplæring, skal få forsøke seg på forkurset.