Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:333 (2014-2015)
Innlevert: 09.12.2014
Sendt: 09.12.2014
Besvart: 16.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Norge fraråder kjøp av varer produsert på okkupert territorium i Vest-Sahara.
Hva er begrunnelsen for at en slik politikk ikke kan innføres når det gjelder varer produsert på okkupert land i Palestina?

Begrunnelse

Utenriksministeren skriver i sitt svar til meg 28. november vedrørende varer produsert på okkupert land:

"Når det gjelder spørsmålet om tiltak mot import av varer fra bosettingene, har vi ikke tradisjon i Norge for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egenhånd. Ensidige norske tiltak vil innebære en politikk som Stortinget tidligere har avvist."

Jeg har aldri tatt til orde for ensidige norske sanksjoner, men en ordning vi allerede har vedtatt når det gjelder Vest-Sahara. Flere EU-land har innført samme ordning knyttet til Palestina. Utenriksministeren svarer derfor på et annet spørsmål enn jeg har stilt han.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I spørsmål om fraråding har regjeringen lagt seg på samme linje som tidligere regjeringer, herunder Stoltenberg II-regjeringen, overfor Vest-Sahara og Palestina.
Denne regjeringen viderefører norsk politikk vedrørende næringsvirksomhet i Vest-Sahara. Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.
FNs juridiske kontor utarbeidet i 2002 en betenkning om utnyttelse av ikke-fornybare ressurser i Vest-Sahara. Den vektla at i den grad utnyttelse av områdets ressurser forekommer, må dette gjøres i tråd med den berørte befolkningens ønsker og interesser. Videre slo den fast at det er et ufravikelig krav at økonomisk virksomhet i et ikke-selvstyrt område, som Vest-Sahara, må komme lokalbefolkningen til gode. Norge har lagt FNs betenkning til grunn for vår fraråding når det gjelder Vest-Sahara.
Om, og eventuelt når, man fra norsk side skal innføre denne typen fraråding for okkupert palestinsk territorium, er en kompleks vurdering. En rekke forskjellige hensyn må tas i betraktning. Regjeringen Stoltenberg II valgte å ikke innføre en slik fraråding i løpet av sin regjeringstid.