Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:345 (2014-2015)
Innlevert: 11.12.2014
Sendt: 12.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Et lovforslag med tiltak mot voldelige risikosupportere ble oversendt Justisdepartementet fra Politidirektoratet 5/2 i år. På en pressekonferanse 31/3 etter at en supporter ble drept i Sverige, sa statsråden ifølge media at regjeringen vil gå inn for forslaget og "at departementet jobber raskt med saken, men kan likevel ikke love at det blir vedtatt før til høsten". Nå har høsten gått og Stortinget har fortsatt ikke sett lovforslaget.
Hva er grunnen til forsinkelsen, og når vil regjeringen legge fram lovproposisjonen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen besluttet i statsråd 12. desember 2014 å fremme et forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud), jf. Prop. 43 L (2014-2015) Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud). Proposisjonen følger opp nevnte initiativ fra Politidirektoratet om å begrense ordens- og sikkerhetsmessige utfordringer ved ulike arrangementer, spesielt ved fotballkamper, jf. brev 5. februar 2014. Departementet sendte Politidirektoratets forslag på høring 23. mai 2014. Høringsfristen var 11. august 2014. I proposisjonen forslås endringer i straffeprosessloven § 222 a første ledd. Formålet er å tydeliggjøre i lovteksten at besøksforbud kan nedlegges til beskyttelse ikke bare for bestemte personer, men også en nærmere avgrenset krets av personer. Med det gjøres det klart at påtalemyndigheten i forbindelse med en fotballkamp kan forby en person å oppholde seg på og i umiddelbar nærhet av stadion og på bestemte skjenkesteder i en kommune de dagene en bestemt klubb spiller kamp. Det foreslås også at det presiseres i lovteksten at besøksforbud kan nedlegges dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. Lovteksten er gitt en generell utforming og er ikke begrenset til bare å gjelde for fotballkamper eller andre idrettsarrangementer.