Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:346 (2014-2015)
Innlevert: 11.12.2014
Sendt: 12.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan jobbes det for å sikre at de relevante utdanningsretningene i justissektoren løfter radikalisering og voldelig ekstremisme som tema i undervisningen?

Begrunnelse

I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme vises det til betydningen av at utdanningene ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter «skal gi studentene relevant og oppdatert kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme.» Dette er et svært viktig tiltak for å sikre at fremtidens politifolk og ansatte i kriminalomsorgen har god kunnskap og innsikt i sitt målrettede arbeid for å bekjempe uønskede handlinger og holdninger.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justissektoren er i ferd med å styrke radikalisering og voldelig ekstremisme som tema i undervisningen både på Politihøgskolen (PHS)og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).
I bachelorutdanningen ved PHS er det allerede fokus på radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder i undervisningen i forebyggende politiarbeid og nytt tema om digitalt politiarbeid. Fokuset blir ytterligere styrket fremover. Forebyggingsperspektivet skal løftes gjennomgående i både grunn- og etterutdanningene, inkludert i ledelseskurs. På etter- og videreutdanningsnivå vil radikalisering inngå som ett av flere tema i kurset flerkulturell forståelse.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger opp tiltaket gjennom styringsdialogen med KRUS. KDI skal blant annet ta dette opp i forbindelse med gjennomgangen av opplæringsplanen til fengselsaspirantene, og fastsettelse av kursvirksomheten ved KRUS for kommende år. Radikalisering og voldelig ekstremisme inngår i aspirantenes undervisning under sikkerhetsfaget. Tema relatert til radikalisering og voldelig ekstremisme drøftes både som en del av den generelle krise- og risikohåndtering og mer spesifikt gjennom undervisningen. KRUS skal arrangere kurs hvor radikalisering og voldelig ekstremisme er tema, eller hvor dette berøres. Kriminalomsorgen planlegger også kursvirksomhet om radikalisering, rettet mot spesialister ved utvalgte fengsler.