Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:349 (2014-2015)
Innlevert: 11.12.2014
Sendt: 12.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden sørge for at manglene i Oslo fengsel utbedres innen fristen eller har statsråden en plan for hvor de innsatte skal plasseres, og kan statsråden garantere at ingen av de ansatte blir permittert eller sagt opp som en følge av denne manglende oppfølgingen av vedlikehold?

Begrunnelse

09.12.2014 kunne VG melde at Oslo fengsel umiddelbart måtte stenge dusjanlegg, kjøkken og toaletter ved tre avdelinger etter funn av store mengder muggsopp og fukt. Bakgrunnen var at bydelsoverlegen i Oslo kommune gjennomførte en befaring i fengselet mandag 8.desember.
I rapporten trekkes det frem at hele avdeling A må renoveres i tillegg til den umiddelbare stengingen av dusj, kjøkken og toalett. Det påpekes og mangler ved ventilasjon og solavskjerming. Bydelsoverlegen skriver videre at permanent opphold i lokale må opphøre frem til manglene er utbedret.
Jeg er kjent med at denne stengingen allerede har gitt en krevende situasjon ved Oslo fengsel. Totalt sitter det om lag 180 innsatte på Avdeling A i Oslo fengsel som rammes av disse manglene. Bydelsoverlegen anbefaler en gradvis flytting av disse. I rapporten gis Oslo Fengsel frist til 1. februar 2015 med å utbedre manglene.
I tillegg til at det ved denne avdelingen er 180 innsatte, er det et titalls ansatte som jobber. Det hersker nå bekymring blant ansatte for den videre situasjonen.
Som kjent er det allerede kapasitetsutfordringer i Kriminalomsorgen, og det er mangel på arbeidskraft. En situasjon hvor dette ikke utbedres kan skape en situasjon hvor kapasitetsproblematikken forverres, og gi usikkerhet for de ansatte ved fengselet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis bemerke at situasjonen i Oslo fengsel «som en følge av denne manglende oppfølging av vedlikehold» skyldes manglende bevilgninger og prioritering fra den foregående regjeringen.
Situasjonen i Oslo fengsel er vanskelig og departementet har en dialog med Kriminal-omsorgsdirektoratet (KDI)om dette. Oslo fengsel har umiddelbart fulgt opp bydelsoverlegens vedtak av 9.desember 2014 ved å stenge dusj, toaletter og fellesarealer. Inntil forholdene er utbedret, er det etablert rutiner slik at innsatte i berørte avdelinger kan gå på toalett og dusje i andre avdelinger i fengselet. KDI i samarbeid med Statsbygg og Kriminalomsorgen region øst vurderer ulike løsninger, og Kriminalomsorgen region øst vil utarbeide planer for en eventuell flytting av innsatte.