Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:352 (2014-2015)
Innlevert: 12.12.2014
Sendt: 12.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er det viktig for regjeringen å bygge opp et sterkt norsk produksjonsmiljø innen film, og hvordan kan regjeringen legge føringer for Norsk Filminstitutt i tildelingsbrev for å sikre dette?

Begrunnelse

Gjennom media og innspill fra Norsk Filmforbund er vi gjort kjent med at flere produksjoner legges til utlandet med tilhørende utenlandsk produksjonsteam og studiofasiliteter. Store deler av kulturmidlene havner på denne måten i utlandet og til utenlandske produksjonsmedarbeidere.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Et sterkt norsk filmproduksjonsmiljø er en nødvendig forutsetning for å oppnå målsetningen om at bevilgninger til filmformål skal legge til rette for en bærekraftig audiovisuell næring. Dette vil ligge til grunn for Norsk filminstitutt når fordelingen av midler mellom de ulike tilskuddsordningene fastsettes.
Regjeringen vil framheve at det fortsatt er slik at de aller fleste norske filmer spilles inn i sin helhet eller i hovedsak i Norge. Det er ikke ensidig negativt for norsk filmbransje at enkelte norske film- og tv-produksjoner legges helt eller delvis til utlandet. Vi viser til Ideas2Evidence utredning som fremhever at innspillinger i utlandet kan bidra til internasjonalisering av norsk film, internasjonal promotering av norsk film og norske filmskapere, og større tilgang til utenlandske finansieringskilder. Filmprodusenter oppfordres til samproduksjon og til å finne delfinansiering i utlandet. Da er det ikke uventet at også innspillingene delvis vil foregå utenlands. Dette kan bidra til å styrke norsk films konkurranseevne i et filmmarked som preges av en stadig sterkere internasjonal konkurranse. Et krav om at norske tilskuddsmidler skal forbrukes i Norge vil ikke nødvendigvis styrke norske filmproduksjonsbransje totalt sett.
Regjeringen anerkjenner at det er behov for en større kontinuitet i produksjonsmiljøene i Norge for å sikre fremtidig rekruttering av filmskapere og filmarbeidere, samt opprettholde og utvikle kapasiteten og kompetansenivået i den norske filmbransjen. Den kommende stortingsmeldingen om film vil utrede nærmere hvilke tiltak som bør fremmes for å styrke norsk filmproduksjonsmiljø.