Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:355 (2014-2015)
Innlevert: 12.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hvilke incentiver planlegger regjeringen for å oppnå en raskere overgang til lav- og nullsutslippskjøretøy for anleggsmaskiner, gods- og varetransport?

Begrunnelse

I Oslo er transportsektoren den store kilden til klimagassutslipp. Den står for over 60 % av utslippene, og over 90 % av energien som benyttes er fossil. Prognosen viser en økning i utslippene knyttet til transport frem mot 2050 uten nye tiltak. Her er det nødvendig med en bred pakke av tiltak for å kutte utslippene. Tiltakene vil innebære store endringer i hvordan vi transporter både varer og oss selv.
For å redusere lokale utslipp må byer og kommuner få forutsigbarhet og langsiktighet i rammebetingelser. Fordelene for nullutslippskjøretøy må videreføres til markedet driver seg selv. Innen personbiltransporten har sterke markedsincentiver i form av momsfritak og reduserte avgifter hatt stor effekt. De siste årene er det imidlertid utslippene fra anleggsmaskiner, gods- og varetransport som har vokst mest, og står totalt for 51 prosent av utslippene i Oslos transportsektor. Det betyr at dersom Oslo skal oppnå kraftig reduserte utslipp fra transport, så må også anleggsbransjen, gods- og varetransporten få insentiver og rammebetingelser som oppmuntrer til endring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Først og fremst viI jeg takke for et godt spørsmål. CO2-utslipp fra gods og anleggsmaskiner kommer ofte i skyggen av utslipp fra personbiler. Utslippene fra tunge kjøretøy har økt med 62 pst. fra 1990 til 2011 og står for nær halvparten av utslippene fra kjøretøyparken. Anleggsmaskiner bidrar også til klimagassutslipp og utslipp av NOx og svevestøv. Det er ulike teknologier som egner seg til ulike transportmidler. Av alternativene som eksisterer i dag er det naturgass og biodrivstoff som er aktuelle for tungtransporten. For varetransport i by kan elektrisitet være en mulighet. For å fremme bruk av alternative drivstoff og mer miljøvennlig teknologi bidrar staten med tilskudd til forskning- og utvikling, og gjennom etablering av gode rammevilkår. Jeg vil samtidig presisere viktigheten av god arealog transportplanlegging og overføring av gods fra vei til sjø og bane som viktig for å redusere klimagassutslippene og de lokale utslippene fra tungtransporten. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Klimaeffekten varierer fra null til over 90 pst. EU legger til grunn at biodrivstoff må ha 35 pst. utslippsforbedring for å kalles bærekraftig. I 2010 ble omsetningskravet satt til 3,5 pst. av årlig omsatt volum drivstoff til vegtrafikken. Ved budsjettbehandlingen i Stortinget ble det
bestemt å øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. og fjerne veibruksavgift på biodiesel fra 1.7.2015.
Avgiftspolitikken er viktig for å påvirke bilsalget. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiftenpå mineralolje, bensin og gass. I Sundvolden-erklæringen har vi varslet en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Det tas sikte på å kunne presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Samferdselsdepartementet bidrar med midler i Energix programmet til Norges forskningsråd. Transnova støtter prosjekter og tiltak som bidrar til overgang til mer miljøvennlige transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Transnova har støttet flere prosjekter knyttet til reduserte klimagassutslipp fra godstransporten, blant annet vil jeg trekke frem prosjektet til Posten om CO2-fripostdistribusjon i Trondheim sentrum der målet er å erstatte 1300 fossilt drevne biler med elektriske kjøretøy fram mot 2015. Regjeringen har besluttet å legge ned Transnova med virkning fra 2015, og Transnovas oppgaver videreføres i Enova fra samme tidspunkt. Satsingen på miljøvennlig transport og Enovas arbeid med energiomlegging og enøk har mange fellestrekk. Målet er at denne omorganiseringen skal gi en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på energi- og klimaområdet. En effekt av dette vil være at det vil legges bedre til rette for mer langsiktig og forutsigbar satsing enn dagens Transnova, med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
Anleggsmaskiner er ikke regnet som transport og regulert gjennom arbeidsmiljølovgivningen og ikke en del av Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Den økte avgiften på mineralolje fra 2014 gir incentiver til lavere utslipp fra anleggsmaskiner. I tillegg åpner anskaffelsesregelverket for at innkjøpere kan stille miljøkrav i prosjekter som skal ut på anbud.