Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:363 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke kriterier legges til grunn for å definere om kontantstøtten eksporteres?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 119 til Arbeiderpartiet i forbindelse med statsbudsjettet opplyses det at det er omlag 7800 personer som verken mottar foreldrepenger eller engangsstønad før uttak av kontantstøtte. I samme svar sies det at noe av dette kan skyldes eksportsaker. I en nylig publisert statistikk fra NAV sies det at det kun er 800 tilfeller av eksport av kontantstøtte. Det hevdes at Nav statistikken definerer eksportsaker som tilfeller der mottakeren har utenlandsk bankkonto.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Etter kontantstøtteloven er det et vilkår for rett til kontantstøtte at barnet og stønadsmottaker er bosatt i riket. EØS-avtalen innebærer at kontantstøtte må eksporteres for barn bosatt i EØS-området i enkelte tilfeller, for eksempel hvis forelderen arbeider i Norge. Hvis familien har rett til kontantstøtte etter EØS-avtalens regler, vil saken bli registrert som en EØS-sak i Arbeids- og velferdsetatens saksbehandlingssystem, uavhengig av om ytelsen utbetales til en norsk eller utenlandsk bankkonto. Kontantstøttestatistikken som er publisert på nav.no viser antall mottakere av kontantstøtte (etter mottakers statsborgerskap) i tilfeller registrert som EØS-saker. Per september 2014 var dette antallet 880.