Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:364 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kan statsråden redegjøre for den praktiske gjennomføringen av inkluderingen av Transnova i Enova, hvordan de udisponerte midlene i Transova blir disponert, og kan statsråden bekrefte at den planlagte utlysning i januar på midler til transportsektoren blir gjennomført som planlagt?

Begrunnelse

I budsjettinnstilling 9 S 2014-2015 sier et flertall fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at man understreker at Enova følger opp Transnovas arbeid på området med miljøvennlig transport.
Det fremkommer som noe uklart hvordan den praktiske sammenslåingen skal gjennomføres, og hvordan man vil sikre at nødvendig kompetanse videreføres i Enova. Videre er det et ubesvart spørsmål om ubenyttede midler i Transova overføres til Enova i forbindelse med sammenslåingen.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Transnovas oppgaver vil fra 2015 videreføres av Enova og finansieres over Energifondet. En finansiering gjennom Energifondet vil legge bedre til rette for mer langsiktig og forutsigbar satsing enn dagens Transnova med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Mange av oppgavene i Transnova har hatt grenseflater til Enovas virksomhet, og omorganiseringen vil legge til rette for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk. Enova vil få ansvar for et større markedsområde, være godt rustet til å gjøre de beste avveiningene og sikre at det oppnås mest mulig resultater innenfor de gitte rammer.
Organisasjonsmessig ligger Transnova i Statens vegvesen, og hoveddelen av de ansatte i Transnova er i Trondheim. Regelverket for virksomhetsoverdragelse har vært lagt til grunn i overføringen av Transnovas oppgaver og det har vært enighet mellom Enova og Statens vegvesen om å finne gode løsninger for alle ansatte. Av de 10 ansatte i Transnova går 7 over til Enova og 3 får nye oppgaver i Statens vegvesen.
Udisponerte midler i Transnova fra 2014 vil bli søkt overført til 2015 i tråd med ordinær praksis for overføring av ubrukte budsjettmidler mellom budsjettår, og vil bli overført til Energifondet og stilt til rådighet for Enova gjennom et supplerende oppdragsbrev for 2015 når dette er avklart og godkjent. Overførte midler fra 2014 vil sammen med bevilgningen for 2015 bli stilt til rådighet for Enova for å følge opp oppgaver som er overført fra Transnova på området for miljøvennlig transport.
Transnova har ikke planlagt noen nye utlysning i januar 2015. Siste utlysning fra Transnova hadde frist september 2014, og endelig tildeling på denne utlysningen er planlagt i januar 2015. Transnova vil tildele støtte til prosjekter så langt de har midler. Øvrige søknader fra denne utlysningen overføres til Enova, som vil følge opp disse og avklare hvilke prosjekter som vil få støtte fra Enova. Enova har informert meg om at de legger opp til at transportprosjekter vil kunne søke og få tildelt støtte løpende gjennom året og at det vil være åpne tilbud mot transportsektoren fra 1.1.2015. Enovas intensjon er å videreutvikle tilbudet utover i 2015.