Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:376 (2014-2015)
Innlevert: 16.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Stemmer det at saken om finansieringen av Rogfast ligger i Samferdselsdepartementet, og har gjort det i over 1 år, og om så er tilfelle, hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i saken, for å minske de samfunnsøkonomiske ekstrakostnadene tiden medfører?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt orientert om at Rogfastprosjektet i Rogaland blir betydelig forsinket, ja, kanskje ikke ferdigstilt før i 2025.
Saken om finansieringen av prosjektet skal ha ligget i Samferdselsdepartementet i ca. 1 år. Det betyr en samfunnsøkonomisk ekstrakostnad på utrolig store summer pr. år, ja kanskje opp til 1 mrd. kroner.
Forsinkelsen betyr også ekstra år med ferjer over Boknafjorden. Det blir økt trafikk gjennom Rennfast som allerede nå har en ÅDT på nesten 10 000, som er smertegrensen for Rennfast.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet E39 Rogfast omfatter en om lag 27 km toløps tunnel under Boknafjorden mellom kommunene Randaberg og Bokn, med en 4 km lang arm opp til Kvitsøy i Bokn. Rogfast vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel og inngår i «Ferjefri E39». Gjennomføringen av Rogfast-prosjektet vil føre til et masseoverskudd på i størrelsesorden 7 mill. m3, dvs. et svært stort masseoverskudd. Ved et så stort vegprosjekt er det spesielt viktig at forberedelsene til anleggsstart er grundige.
Det foreligger godkjente reguleringsplaner for vegtraséen i Randaberg kommune og armen til Kvitsøy. På grunn av krav til stigning besluttet Statens vegvesen våren 2013 å endre stigningen i nordre del av tunnelen, slik at maksimal stigning ikke overstiger 5 pst. Dette gir et bedre prosjekt, men endringen førte til at det må utarbeides ny reguleringsplan for Rogfast i Bokn. Det blir også arbeidet med reguleringsplan for påkobling til eksisterende E39 ved Harestad i Randaberg. Ved de tre tunnelpåhoggene (Randaberg, Bokn og Kvitsøy) blir det utarbeidet reguleringsplaner for massedeponier. Alle reguleringsplanene som er under utarbeidelse er kommet langt i prosessen og forventes sluttbehandlet i løpet av første halvår 2015. Dette er i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, hvor det legges opp til anleggsstart i første fireårsperioden.
I NTP 2014-2023 er det videre lagt til grunn at E39 Rogfast finansieres med en stor andel bompenger i tillegg til statlige midler. Parallelt med behandlingen av reguleringsplanene forbereder derfor Statens vegvesen en sak om finansieringsopplegget for lokalpolitisk behandling. I den sammenhengen har det vært en del dialog mellom Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet det siste halvåret. Statens vegvesen legger opp til at den lokalpolitiske behandlingen av finansieringsopplegget vil finne sted i første halvår 2015. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) kan ikke startes opp før når den lokalpolitiske behandlingen av finansieringsplanen er gjennomført og godkjente reguleringsplaner foreligger. Samferdselsdepartementet vil undertreke at framdriften i arbeidet med dette prosjektet er i tråd med de forutsetninger som ligger i NTP 2014-2023 og det vil bli lagt fram en proposisjonen når nødvendige avklaringer foreligger.