Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:379 (2014-2015)
Innlevert: 16.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Når vil ATK-anlegget langs riksvei 2 mellom Kongsvinger og Magnor bli satt i drift?

Begrunnelse

På en 9 km lang strekning langs riksveg 2 mellom Kongsvinger og Magnor ble det igangsatt montering av Streknings-ATK (SATK) i oktober 2013. Arbeidet var nesten fullført i november 2013 da Statens vegvesen fikk stoppordre fra Samferdselsdepartementet. På dette tidspunkt var stolper satt opp, kabler nedgravd og bare de siste oppkoblinger gjensto. Kostnadene beløp seg til ca. 3,7 millioner kroner da stoppordre kom. I over et år har anlegget nå stått uferdig med svarte plastsekker over stolpene.
Denne strekningen har opp gjennom årene hatt en rekke dødsulykker, og de siste 8 årene har det vært 14 personskadeulykker med til sammen 27 skadde personer, og flere av ulykkene skyldes høy hastighet.
Målinger viser også at det reelle fartsnivået på strekningen ligger ca. 20 % høyere enn skiltet hastighet.
TØI-rapport nr. 1339 fra september 2014 gir et entydig svar på at streknings-ATK reduserer antall drepte og hardt skadde med ca. 50 %.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Trafikksikkerhet står sentralt i regjeringens transportpolitikk. Vår satsing på trafikksikkerhet omfatter et bredt spekter av tiltak som sammen skal påvirke trafikantenes atferd, gi hensiktsmessig infrastruktur og trafikksikre kjøretøy. Siden regjeringsskiftet har vi blant annet firedoblet kontrollen av tunge kjøretøy og fra 1. januar 2015 innfører vi krav om vinterdekk på alle aksler og hjul på tungbiler som to av mange grep for økt trafikksikkerhet. Bevilgninger til vedlikehold av veg vil øke med om lag 50 pst. i 2015 sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014. Det er i 2015 planlagt å bygge 30 pst. mer sykkelveg på riks- og fylkesveger enn i 2014.
Som orientert om blant annet i mitt svar av 20. august 2014 på spørsmål til skriftlig besvarelse om samme tema, er det en uttalt målsetting i regjeringsplattformen å få evaluert trafikksikkerhetseffekten av streknings-ATK. Videre utrulling av tiltaket ble stoppet i påvente av dette.
Transportøkonomisk institutt har nå ferdigstilt denne evalueringen. Resultatene vil inngå i grunnlaget for min vurdering av søknader om etablering av streknings-ATK på konkrete strekninger, herunder det aktuelle anlegget på riksvei 2.