Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:391 (2014-2015)
Innlevert: 17.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 06.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan Klima- og miljøministeren redegjøre for hvilke vurderinger den norske delegasjonen har gitt og hvordan saken vil bli fulgt opp i forbindelse med forhandlingene om fiske i Tanavassdraget?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål tatt opp av Stortingsrepresentant Helga Pedersen i forbindelse med stortingets behandling av budsjettinnstillingen fra Energi og Miljøkomiteen den 05.12.14 og statsrådens svar på dette:

"Jeg fikk et spørsmål fra representanten Helga Pedersen om forhandlingene om fiske i Tanavassdraget. Klima og miljøministeren ga følgende svar: Det er riktig at forhandlingene om fiske i Tanavassdraget har trukket ut i tid. Planen var opprinnelig en ny avtale fra 2015, men etter initiativ fra Finland har Norge akseptert en ny avtale fra 2016. Men til tross for møter med vesentlig tilnærming mellom Norge og Finland i løpet av høsten, viste det siste forhandlingsmøtet, 17. og 18. november, at heller ikke 2016 vil være mulig. Den norske delegasjonen vil legge fram sine vurderinger og anbefalinger om hvordan vi nå bør gå videre. Det får vi i neste uke. Så jeg må komme tilbake til Stortinget på den saken, når vi har vurdert den noe nærmere."

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: I møte 12. desember i år konstaterte den norske forhandlingsdelegasjonen at det ikke vil være mulig å komme frem til enighet med Finland om en ny avtale om laksefisket i Tanavassdraget fra og med 2016. Delegasjonen viser til at dette innebærer enda en utsettelse og uttrykker bekymring for om videre forhandlinger faktisk vil føre frem til en ny avtale fra og med fiskesesongen 2017. Delegasjonen mener likevel at det er oppnådd viktige resultater som gir grunnlag for å videreføre forhandlingene. Samtidig anbefaler delegasjonen at det utredes om en nasjonal forvaltning av laksefisket i den norske delen av vassdraget kan ivareta hensynet til villaksen og lokalbefolkningen på en bedre måte enn dagens avtale fra og med 2016.
Jeg deler delegasjonens bekymring for situasjonen, og vil også vise til at Tanavassdragets fiskeforvaltning har anmodet om at avtalen sies opp med virkning fra og med 2016. Sametinget og kommunene Tana og Karasjok har gitt tilsvarende signaler. En mulig oppsigelse av avtalen vil imidlertid kunne skape betydelige utfordringer for forvaltningen av fisket i vassdraget. Det må derfor gjennomføres en grundig utredning før Regjeringen tar stilling i saken. Dette arbeidet vil bli igangsatt tidlig på nyåret med sikte på en konklusjon i løpet av våren. Uavhengig av dette vil forhandlingene med Finland bli videreført med sikte på enighet om en ny avtale fra og med 2017.