Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:393 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva er formidla om lokale tilpassingar av den midlertidige generelle væpninga, ut til politidistrikta og vidare til tenestestadene, og korleis er dette formidla?

Begrunnelse

Det er innført midlertidig væpning i samband med eit auka trugselnivå.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet (POD) opplyser at de i brev 23.11.14 ga retningslinjer til politidistriktene og særorganene om lokale tilpasninger til den midlertidige generelle bevæpningen. Det er uniformert personell i kategoriene IP1, 3 og 4 som skal bære våpen i det daglige inntil videre. Brevet er unntatt offentlighet grunnet taushetsbelagte opplysninger. Retningslinjene ble formidlet videre til de lokale tjenestestedene i politidistriktene fra politimesteren. I tillegg ble det allerede i brev av 6.11.14 gitt retningslinjer for øvrige sikkerhetstiltak for å beskytte tjenestepersoner og objekter.
POD opplyser videre at politidistriktene og særorganene av politidirektøren særlig ble bedt om gjennomføre en risikovurdering for den del av tjenesten hvor bevæpning kan være lite formålstjenlig, upraktisk, til ulempe eller virke støtende ved tjenesteoppdrag og oppgaveløsing. Dette kan for eksempel være oppdrag og oppgaver i forbindelse med forebyggende arbeid og ulike kontroll- og forvaltningsoppgaver, møtearenaer for samarbeid og samvirke. Slike vurderinger kan føre til at oppdraget besluttes gjennomført ubevæpnet. I tillegg skal det for ikke-uniformert innsatspersonell i kategoriene IP1, 3 og 4, ved tjenesteoppdrag og oppgavegjennomføring som kan eksponeres for terrorangrep, gjennomføres risikovurderinger for eventuell bevæpning med pistol etter beslutning av politisjef. Sentrale momenter i risikovurderingen er innholdet i tjenesten, geografi, befolkningstetthet, befolkningsgrupper og befolkningsmiljø, oppdragets karakter og eventuell samhandling med uniformert bevæpnet innsatspersonell.