Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:395 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 08.01.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at virksomheter på nett oppfyller kravet om forbrukers rettigheter?

Begrunnelse

Av 150 nettbutikker Forbrukerrådet har undersøkt, ga bare 9 pst. den informasjonen loven krever om kundens rettigheter.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Rettighetene knyttet til netthandel reguleres av lov om angrerett. Formålet med loven er blant annet å sikre at forbruker får nødvendig informasjon om varen eller tjenesten og at forbruker får 14 dagers angrerett ved blant annet netthandel. Loven angir en rekke plikter for de som tilbyr netthandel med sikte på å sikre forbrukernes rettigheter. Loven trådte i kraft sommeren 2014. Norske næringsdrivende hadde, også før angrerettloven, en rekke plikter knyttet til netthandel med forbrukere. Den nye loven viderefører i hovedsak tidligere bestemmelser. Med det nye regelverket er imidlertid kravet til informasjon økt. Brudd på enkelte informasjonskrav får økonomiske konsekvenser for den næringsdrivende, blant annet ved at forbrukeren ikke har plikt til å betale utgifter det ikke ble opplyst om før handelen. Brudd på opplysningsplikten kan også føre til at angreretten utvides med ett år, eller at forbrukeren ikke blir bundet av avtalen. Det er svært enkelt å etablere ny nettbutikk, det krever få økonomiske ressurser. Det kan derfor også være flere som starter nettvirksomhet, uten å ha satt seg tilstrekkelig inn i reglene som gjelder. For å sikre at næringsdrivende etterlever nytt regelverk er det viktig at de får god informasjon. Forbrukerrådet fikk midler av departementet til å utarbeide en veileder til den nye loven. Veilederen skal være til hjelp for både forbruker og næringsdrivende. Denne veilederen ble ferdig til loven trådte i kraft, og ligger på Forbrukerrådets sider på nettet. Ved ikrafttredelsen av nytt regelverk sendte departementet ut informasjon til alle høringsinstanser, blant annet til Hovedorganisasjonen Virke, NHO, Distansehandel mv. Organisasjonene har et særlig ansvar for å videreformidle informasjon til sine medlemmer. Departementet la også ut informasjon på egne nettsider. For å forenkle næringsdrivendes mulighet til å oppfylle opplysningsplikten overfor forbruker, angir loven bruk av et angreskjema. Dette skjemaet er obligatorisk å bruke Skjemaet skal også gjøre det enkelt for forbrukeren å bruke angreretten. I tillegg er det utarbeidet et angreopplysningsskjema som er et hjelpemiddel for den næringsdrivende og skal hjelpe den næringsdrivende med å gi forbrukeren alle opplysningene om angreretten. Begge disse skjemaene er det utarbeidet standardmaler på og ligger tilgjengelig på departementets nettsider.
Til tross for tiltakene som departementet har foretatt for å informere om nytt regelverk, viser tallene fra Forbrukerrådets undersøkelser at etterlevelsen er skuffende. Over halvparten av nettbutikker Forbrukerrådet har undersøkt, har ikke opplyst om angreskjemaet, og 85 prosent har ikke fulgt de nyeste reglene som ble innført i fjor sommer. Disse undersøkelsene fra Forbrukerrådet er i seg selv viktige for å øke kunnskapen om forbrukerrettighetene. Jeg vil oppmuntre Forbrukerrådet til å fortsette sine markedsundersøkelser og informasjon, slik at forbrukernes kunnskap om sine rettigheter økes. Jeg vil imidlertid påpeke at nye krav til næringsdrivende ved netthandel kun har vært virksomme i et halvt års tid. Jeg håper og tror at etterlevelsen av nye bestemmelser vil bedre seg etter vært som forbrukerne blir bedre kjent med sine rettigheter, og næringsdrivende med sine forpliktelser. Det er Forbrukerombudet som fører tilsyn med etterlevelsen av regelverket, og kan ilegge næringsdrivende sanksjoner. Etter det jeg er kjent med vil Forbrukerombudet prioritere dette området også i 2015. Forbrukerombudet har utarbeidet et sett med standardiserte salgsbetingelser som næringsdrivende tilbys å benytte. Disse betingelsene sikrer at forbruker får god informasjon om både rettighetene og pliktene sine. Jeg er kjent med at Forbrukerombudet er i ferd med å oppdatere disse salgsbetingelsene, slik at de korresponderer fullt ut med ny angrerettlov. Forbrukerombudet tilbyr dessuten næringsdrivende veiledning om regelverket for netthandel. Jeg vil i eget møte med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet drøfte det videre arbeidet med å forbedre etterlevelse av regelverket.