Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:396 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvilke nasjonale kulturbygg fikk ikke godkjent sine søknader eller fikk en avkortet tildeling?

Begrunnelse

Budsjett for 2015 er vedtatt og vi kjenner hvem som fikk godkjent sine søknader over kulturbudsjettet for nasjonale kulturbygg.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg tolker spørsmålet slik at det dreier seg om de søknader Kulturdepartementet mottok våren 2014 om midler fra budsjettkapittel 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg, og som ikke oppnådde å bli prioritert i budsjettproposisjonen for 2015.
Kulturdepartementet mottok i alt 24 søknader om tilskudd til slike byggeprosjekt. Av disse ble fem prioritert og gitt tilskudd og/eller tilsagn om tilskudd i statsbudsjettet for 2015. Fire av disse prosjektene fikk tilskudd/tilsagn i samsvar med omsøkt beløp, mens tilsagnet til nytt Munch-museum ble satt noe lavere; Oslo kommune fikk tilsagn om tilskudd på 605 mill. kroner; opprinnelig søknadssum var 683,6 mill. kroner, men i en oppdatert søknad i juni 2014 ble beløpet økt til 920 mill. kroner.
De 19 søknadene som ikke ble prioritert,, var følgende (med søknadssummen i parantes):

- Ny fylkesscene for Østfold i Fredrikstad (90,7 mill. kroner)
- Rehabilitering av Kunstnernes hus i Oslo (9,2 mill. kroner)
- Vitenmuseum i Jøsingsfjord i Sokndal i Rogaland (26 mill. kroner)
- Fornying av inventar i Håkonshallen i Bergen (12 mill. kroner) (Fotnote 1)
- Nytt magasin for Bymuseet i Bergen (5,7 mill. kroner)
- Ny basisutstilling ved Bryggens museum (17 mill. kroner)
- Opprustning av sjøhus til publikumsbruk ved Hardanger fartyvernsenter (3 mill. kroner)
- Nytt varmeanlegg ved Bergens Sjøfartsmuseum (1 mill. kroner)
- Mobilt kammer for insektssanering ved Museumssenteret i Hordaland (1,4 mill. kroner)
- Nybygg inkludert fellesmagasin ved Utvandarsenteret på Radøy (33,3 mill. kroner)
- Etablering av utstillinger i fiskerimuseet i Sandviken i Bergen (10 mill. kroner)
- Publikumsbygg ved Gulatinget, Gulen i Sogn (26 mill. kroner)
- Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund (212,1 mill. kroner)
- Formidlingsbygg på Sverresborg i Trondheim (6,3 mill. kroner)
- Besøkssenter ved sagbruksmuseet i Namsos (3,8 mill. kroner)
- Bygg for formidling av Vega-øyene som verdensarv (6,1 mill. kroner)
- Almenningr, rekonstruert middelaldertun på Trondernes, Harstad (2,75 mill. kroner)
- Fellesmagasin ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest (5,2 mill. kroner)
- Nytt museumsbygg for kvensk/finsk innvandringskultur i Vadsø (Fotnote 2)

--------

Fotnote 1:

Av denne summen ble imidlertid 2,5 mill. kroner bevilget i forbindelse med RNB 2014 fordi behovet for nye stoler og bord framsto som akutt

Fotnote 2:

Denne søknaden inneholder intet søknadsbeløp. Vadsø kommune ber om en "mulighetsdialog" med staten, men det dreier seg om et forholdsvis stort prosjekt.