Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:399 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan helseministeren bekrefte eller avkrefte at det er sendt ut anbefalinger som sier at brukere i LAR i størst mulig grad skal overføres fra Subutex til Suboxone?

Begrunnelse

Jeg har fått og får fortsatt henvendelser fra flere hold, av brukere, pårørende, brukerorganisasjonene og ansatte i LAR, som forteller meg at det har kommet føringer fra «høyere hold» som tilsier at brukere i LAR som mottar preparatet Subutex skal så langt det lar seg gjøre overføres til Suboxone. Flere har blitt tvunget over til Suboxone, og det har fått alvorlige konsekvenser for enkelte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent ble det i 2010 vedtatt en egen forskrift for LAR. I den forbindelse ga Helsedirektoratet også ut egen nasjonal retningslinje som også nærmere innholder anbefalinger vedr. valg av legemiddel i LAR. Her fremgår det at Buprenofin med nalokson
(Suboxone®), som er et er et kombinasjonslegemiddel som kombinerer buprenorfin med naloxone, anbefales som førstevalg ved valg av medikament. Subutex er et såkalt monopreparat, som innebærer at det kun innholder virkestoffet buprenofin. Hensikten med et kombinasjonspreparat er å hindre injeksjon og salg av buprenofin. Et kombinasjonspreparat som Subuxone medfører virkestoffet nalokson hindrer overdoser av heroin eller andre opiater.
Ved SERAF sin siste statusundersøkelse fra 2013 var 43 prosent av pasientene i LAR behandlet med metadon og 56 prosent med buprenorfin. Av de som mottok buprenofin var om lag en femtedel behandlet med Suboxone®. Andelen på buprenorfin og på Suboxone® varierer sterkt på landsbasis.
LAR-forskriften nevner ikke spesifikke substitusjonslegemidler, men bruker begrepene «vanedannende legemidler i en bestemt dose (substitusjonsbehandling)» og «legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering».
LAR-retningslinjen derimot vurderer ulike substitusjonslegemidler og gir følgende anbefalinger:

•Buprenorfin bør være et førstevalg i substitusjonsbehandling
•Pasientens eget ønske bør vektlegges ved legemiddelvalget
•Buprenorfin bør forskrives som kombinasjonspreparat med nalokson (Subuxone)
•Stabile, rusfrie pasienter bør kunne benytte enkeltpreparat buprenorfin Subutex®) hvis det ikke er mistanke om salg av legemidler eller injisering av legemiddelet

Etter tilbakemelding fra Helsedirektoratet kan de bekrefte at det fra deres side ikke er gitt nye ”føringer” ift. de anbefalinger som er vist til ovenfor og som det fremgår av gjeldende retningslinje.
Til orientering kan det nevnes at Helsedirektoratet i løpet av 2015 vil starte arbeidet med revidering av den nevnte nasjonale retningslinje, der også anbefalinger om valg av legemiddel med mer vil bli omtalt.