Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:400 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Vil statsråden gjøre tiltak slik at man tar mer hensyn til pasienter som trenger overnatting i forbindelse med langvarig seriebehandling?

Begrunnelse

Moderne sykehusbehandling gjennomføres i økende grad poliklinisk. Dette er kostnadseffektivt for samfunnet og ønskelig for de aller fleste pasienter. Rettigheter til å få dekket reiseutgifter, eventuelt kost/losji ved overnatting nært helseforetaket, reguleres av Syketransportforskriften. Den slår fast at pasient og eventuell nødvendig ledsager kun har rett til overnatting dersom dette blir billigere for helseforetaket enn transport tur-retur hjemstedet samme dag.
Dette er altså en ren økonomisk vurdering, hvor det ikke tas hensyn til reisetiden, daglig fraværstid fra hjemmet eller lengden av behandlingsperioden. For den enkelte pasient kan det føre til lang daglig reisetid (opptil 4-5 timer hver vei), spesielt hvis kollektivtilbudet er dårlig eller det ikke fins «helsebuss». Alternativet er å dekke eventuell overnatting selv.
For pasienter som er til poliklinikk eller dagbehandling i en kort periode – inntil noen få dager sammenhengende – kan det fremstå rimelig. Det gjør det nødvendigvis ikke for pasienter som skal ha langvarig seriebehandling, for eksempel de som mottar strålebehandling. Disse får behandling hver virkedag, ofte i fem til sju uker.
Selv om det for en slik pasient er billigst å reise med offentlig transport tur/retur hjem – behandlingssted, vil dette ofte være umulig å gjennomføre i praksis av mange årsaker. Behandlingen kan være krevende, med økende grad av plager/bivirkninger. Pasientens kreftsykdom og/eller andre sykdommer kan gjøre det vanskelig å reise i flere timer hver dag, og det samme kan pasientens allmenntilstand og alder.
Totalt sett betyr dette at mange av kreftpasientene bosatt i distriktene må tilbys kost og losji nært helseforetaket. Kostnadene ved slik overnatting vil som regel i betydelig grad overstige det beløpet den enkelte kan få dekket etter bestemmelsene i Syketransportforskriften. Dermed vil pasienten få en høy ekstrakostnad.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er det offentliges ansvar å gi hele befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester.
De regionale helseforetakene er pålagt å sørge for transport til undersøkelse og behandling. Pasientens rett til dekning av nødvendige utgifter når en pasient må reise i forbindelse med en helsetjeneste følger av pasient- og brukerrettighetsloven med nærmere regulering i syketransportforskriften.
Det generelle utgangspunktet er at pasienten har rett til å få dekket nødvendige utgifter til og fra undersøkelse og/eller behandling. Dersom det er nødvendig med overnatting i forbindelse med reisen har pasienten krav på overnattingsgodtgjørelse. Fra 1. januar 2015 er denne godtgjørelsen kr 520 per døgn. Overnatting kan være nødvendig av ulike grunner. Det kan være kommunikasjonsmessige årsaker som gjør at pasienten ikke kommer frem i tide dersom pasienten reiser samme dag som behandling skal finne sted. Videre kan overnatting være nødvendig av helsemessige eller medisinske årsaker.
Det er en egen bestemmelse for reiser i forbindelse med seriebehandling. Pasienten får i disse tilfellene dekket sine faktiske utgifter, uavhengig satsene i syketransportforskriften, så lenge det samlet sett gir laveste utgifter for det regionale helseforetaket. Dette gjelder for pasienter som i en periode må reise ofte til sykehus for gjentatte behandlinger for samme tilstand, for eksempel ved strålebehandling for kreft. I slike situasjoner har pasientene rett til å få dekket sine utgifter til alle tur-retur-reisene, men for mange pasienter kan det være en ekstra påkjenning med så hyppige reiser. Av denne grunn har disse pasientene anledning til å velge mellom å bli ved behandlingsstedet, eller reise frem og tilbake.
Det er også slik at pasienter kan få dekket utgifter til dagrom i spesielle tilfeller. Det legges da vekt på pasientens alder og helsetilstand, oppholdsmulighetene på behandlingsstedet, værforhold og oppholdes varighet. Utgifter til dagrom dekkes med inntil satsen for overnattingsgodtgjørelsen.
Departementet har hatt på høring utkast til endringer i regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter. I høringsutkastet foreslår departementet å videreføre reglene om dekning av overnattingsutgifter. Jeg vil på bakgrunn av høringen, vurdere om regelverket bør endres. Jeg vil også vurdere om det bør informeres bedre om dagens ordning.