Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:404 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Ved Agder konfliktråd har søkningen til oppfølging av unge dømte vært større enn man forutså, da ordningen ble etablert. Oppfølgingen er mer krevende og tar lenger tid enn først antatt. Mange trenger tett, sammen-satt og langvarig oppfølging. Konfliktrådet i Agder får flere henvendelser enn det er kapasitet til å håndtere.
Hva er trenden i andre deler av landet og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for at disse ungdommene skal få nødvendig oppfølgning for å komme bort fra kriminalitet?

Begrunnelse

Agder konfliktråd hadde i oktober 17 unge i oppfølging, med dommer fra 8 måneder til 2 år. Det arbeides nært sammen med nettverk og viktige samarbeidspartnere for å hjelpe ungdommen ut av kriminalitet. Dette innebærer ofte samarbeid med spesialisthelsetjeneste, politi, skole, Nav og den unges familiære og sosiale nettverk. Ved Agder konfliktråd er det pr nå en stiling til denne oppfølgingen. Det er for lite, og medfører at enkelte unge ikke kommer inn i ordningen og at arbeidet tar lenger tid. Ordførerne i Knutepunktet Sør har på eget initiativ sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om et møte ang de særlige utfordringene Konfliktrådet på Agder har. Og dette er kanskje en problemstilling som er gjeldene for flere Konfliktråd også.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging skal hjelpe ungdom bort fra ny kriminalitet. Som kjent trådte de nye reaksjonene i kraft 1. juli 2014. Det er ansatt minst en ungdomskoordinator i hvert konfliktråd, som skal koordinere oppfølgingen av ungdommene. Jeg er kjent med at det kan bli kapasitetsutfordringer i enkelte konfliktråd når det gjelder oppfølgingen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, blant annet i Agder. Det er store variasjoner i antallet saker for det enkelte konfliktråd, noen konfliktråd har mottatt mange saker, mens andre bare har mottatt et fåtall. Det varierer også hvor mye ressurser den enkelte sak krever.
Jeg er glad for at aktørene i straffesakskjeden benytter de nye straffereaksjonene. Samtidig er det etter et halvt år tidlig å si noe om bruken av reaksjonene på sikt. Jeg vil følge utviklingen og behovet for eventuelle tiltak i tett dialog med Sekretariatet for konfliktrådene. Kapasiteten vil vurderes kontinuerlig i forbindelse med budsjettprosessen fremover.
Jeg vil samtidig understreke overfor Sekretariatet for konfliktrådene i 2015 at de har ansvaret for å legge til rette for at ungdomskoordinatorene har kapasitet til å følge opp de ungdommene som har fått straffereaksjonen ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Det er viktig at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging gjennomføres slik at den enkelte unge lovbryter følges opp raskt, tett og på en god måte. Jeg vil presisere overfor Sekretariatet for konfliktrådene at dette krever god planlegging og ledelse i konfliktrådsorganisasjonen, særlig hvis arbeidspresset på den enkelte ungdomskoordinator blir for stort eller ved fravær.