Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:408 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil alle familievernkontorene unngå kutt i sine bevilgninger til neste år?

Begrunnelse

I fjor opplevde flere familievernkontorer, bl.a. Gjøvik at de fikk redusert bevilgning til tross for statsrådens forsikringer om at familievernet skulle styrkes. For at disse kontorene skal oppleves som relevante er det viktig både med kort ventetid og en viss nærhet til tilbudet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil for 2015 be Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) prioritere familieverntjenestens forebyggende arbeid med mål om å gi foreldrene verktøy til å sikre barn gode, trygge og utviklingsfremmende oppvekstsvilkår. Videre vil departementet prioritere arbeidet rettet mot barnefamilier med høyt konfliktnivå og familier og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Familievernets behandlingskapasitet skal i denne sammenheng økes med flere stillinger, blant annet for å sikre et geografisk likeverdig tilbud i hele landet. Regjeringen har styrket familieverntjenestene arbeid med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015.
Det er statlig regional familievernmyndighet (Bufetat) som etter loven skal sørge for at familieverntjenestene finnes i regionen, og på forsvarlig måte planlegge, dimensjonere og organisere tjenestene. De offentlige og kirkelig eide familievernkontorene drives etter samme økonomiske rammer, har samme kjerneoppgaver og følger samme lov. Det vil være Bufetat regionalt som legger de budsjettmessige rammene for det enkelte familievernkontor for 2015.
Bufdir har opplyst at Bufetat, region øst, ikke har redusert bevilgningen til familievernvirksomheten verken i 2013 eller 2014. Det opplyses at fordelingen av budsjettrammer mellom kontorene i region Øst har vært skjev over tid, ut fra målet om lik tilgang til familieverntjeneste når det gjelder tilgjengelighet og kapasitet. Region øst har arbeidet med å innføre en budsjettmodell som bedre tar hensyn til befolkningsstørrelse i de ulike opptaksområdene til familievernkontorene, for å sikre likeverdig tilgang på familieverntjenesten i regionen. Endret budsjettmodell i region Øst har som konsekvens at det i 2014 fant sted en viss utjevning mellom kontorene.
Vi ønsker å ha likeverdige familieverntjenester av høy kvalitet i hele landet. Det er i denne sammenheng viktig at familieverntjenesten er geografisk tilgjengelig, samtidig som at ressursene benyttes hensiktsmessig, uavhengig av offentlig eller kirkelig eierskap til familievernkontor. For 2015 vil familieverntjenesten styrkes betydelig med økte stillinger. Dette vil blant annet være rettet mot familieverntjenestens forebyggende arbeid og vil gjelde familieverntjenesten som helhet, for bl.a. å sikre likeverdige tjenester.