Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:410 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Vil justisministeren redegjøre for Stortinget om beslutningen om en forlenget, midlertidig bevæpning av politiet?

Begrunnelse

Sent på ettermiddagen 21. november kom beskjeden om at justisministeren hadde gitt sitt samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell for en fire ukers periode. Onsdag den 17. desember, sen ettermiddag, ble det informert om at tillatelsen er fornyet, og at politiet vil være bevæpnet fram til 15. februar 2015. I forbindelse med disse beslutningene har justisministeren ikke kommet med noen sak til Stortinget, heller ingen redegjørelse i salen eller orientering for DUUFK. Jeg betviler ikke lovligheten eller legitimiteten i vedtaket, men jeg spør om justisministeren ønsker å redegjøre nærmer om begrunnelsen for vedtaket.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har jeg samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sist med virkning inntil 15. februar 2015 i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 første ledd, bokstav d.
Beslutningen er basert på en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste og en anmodning fra Politidirektoratet, i tillegg til en egen betenking fra professor Tor-Geir Myhrer på Politihøgskolen. I trusselvurderingen er blant annet politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig.
Samtykket innebærer at uniformert innsatspersonell (IP) i kategori IP 1, 3 og 4, kan bære pistol i daglig tjeneste. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære, samt fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning.
Jeg viser også til mitt svar til Justiskomitéen av 19.12.14 vedrørende representantforslag 8:34 s (2014-2015) om generell bevæpning av politiet. Som jeg viste til der ble utkast til ny våpeninstruks for politiet sendt på høring 18. august i år. Det er kommet inn mange høringsuttalelser og departementet går nå gjennom disse med sikte på at ny våpeninstruks kan fastsettes så snart som mulig. Arbeidet med ny våpeninstruks er således ikke ferdig. Det er imidlertid for tidlig å konkludere om forslaget, men jeg vil selvfølgelig se hen til høringsinstansenes synspunkter i den videre håndtering av spørsmålet om bevæpning.
Dersom situasjonen med midlertidig bevæpning av politiet blir langvarig er det naturlig å informere Stortinget nærmere om dette på relevant måte.