Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:414 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 05.01.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge Upstream 19. desember planlegger Statoil å levere inn PUD uten å ha en plan for hvordan det skal komme en områdeløsning for kraft innen 2022. Det vil i så fall si at Stortinget må behandle PUD for fase 1 uten noen som helst garantier for at det kommer en fase 2, som inkluderer områdeløsning for strøm, innen 2022.
Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets krav blir oppfylt og sikre at fase 2 vil komme på plass innen 2022 dersom Statoil ikke engang har valgt konsept?

Begrunnelse

I KU vurderes det fire ulike konsepter, uten at dette gir noen forsikring om at områdeløsning og kraft fra land til hele Utsirahøyden vil komme på plass innen 2022.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg vil vise til omtalen av arbeidet med kraft fra land til Utsirahøgda i Prop 1 S (2014-2015) for Olje- og energidepartementet.
På grunn av størrelsen på Sverdrup-funnet vil oppstartsfasen, der produksjonen fra feltet blir bygd opp til full kapasitet, omfatte flere byggetrinn. Selskapene har en sterk økonomisk egeninteresse av å gjennomføre byggetrinnene i oppstartsfasen av Sverdrup så raskt som mulig. Andre byggetrinn vil få en egen utbyggingsplan (PUD). Status for arbeidet med andre byggetrinn vil bli omtalt i PUD for første byggetrinn. Jf. Innst. 237 S (2013-2014) skal det i stortingsproposisjonen om Sverdrups første byggetrinn stilles vilkår knyttet til etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Grieg/Aasen, Krog og Sverdrup, med en tidsplan for gjennomføring.