Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:418 (2014-2015)
Innlevert: 22.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 09.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva gjør statsråden for å sørge for at anbudene på riksfergesamband kan vinnes av ferger med nullutslippsteknologi?

Begrunnelse

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble det enighet om at:

"Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette."

Det følger opp Sundvolden-erklæringen, der det står at regjeringen vil:

"Utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette."

Til tross for denne politiske viljen er Venstre kjent med at utlysningen av anbud på riksfergesamband er utarbeidet på en slik måte at mer miljøvennlig fergedrift ikke er et konkurransedyktig alternativ. Dette gjelder blant annet anbudet for ferge Moss - Horten, der Venstre bl.a. gjennom Teknisk Ukeblad er gjort kjent med at flere aktører valgte å ikke legge inn anbud fordi de ikke ville ha anledning til å vinne anbudet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har i lang tid vært arbeidet med å utvikle miljøvennlige ferjer, fra den første gassferja M/F Glutra og fram til i dag. I samråd med Statens vegvesen arbeides det med oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak fra desember i fjor, og jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølging av vedtaket.
Jeg har bedt om råd fra Vegdirektoratet, som fagetat for kjøp av riksvegferjetjenester. Direktoratets vurdering er at evaluering av miljø i tillegg til pris ved kjøp av ferjetjenester er et godt verktøy for å stimulere til innovasjon og for å legge til rette for bruk av lav- eller nullutslippsteknologi. Bruk av miljø som evalueringskriterium vil sikre en viss kostnadseffektivitet i tiltakene, men vil ikke nødvendigvis alene sikre at det alltid blir tatt i bruk og utviklet nullutslippsløsninger i en konkurransesituasjon. Vegdirektoratet opplyser at for riksvegferjesambandet Moss-Horten ble det i tillegg til tildelingskriterier for miljø benyttet strenge krav til NOx-utslipp (Tier III-krav). Kombinasjonen av evalueringskriterier og utslippskrav resulterte i anbud der man vil benytte ny teknologi på de nye ferjene. Det vil gi mindre utslipp enn i dag. Fra 1.1.2017 vil de nye ferjene som da trafikkerer ferjesambandet Moss-Horten, ha en forventet reduksjon i energiforbruk med 30 % sammenliknet med dagens drift, noe som gir CO2-utslipp på mellom 65-70 % av dagens nivå. Valgt motorteknologi fører til reduksjon i NOx-utslipp på mellom 85-90 % av dagens utslipp. NOx-utslippene blir da lavere enn de strengeste internasjonale kravene som gjelder i dag.
I en konkurransesituasjon er det en risiko for at nedbetalte ferjer som kun tilfredsstiller minstekravene vinner, hvis man ikke kombinerer tildelingskriterier med krav som filtrerer ut uønskede ferjer og teknologier. For å sikre at en får utløst «lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier det», vil det i framtidige konkurranser om riksvegferjedrift bli vurdert å kombinere tildelingskriterier med minimumskrav til miljø. Kombinasjonen minimumskrav til miljø og miljø som tildelingskriterier kan sikre den konkurransen på miljø som man ønsker, samtidig som det vil kunne gi rom for å åpne opp for ombygging av ferjer for å utnytte eksisterende fartøy på en kostnadseffektiv måte.