Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:420 (2014-2015)
Innlevert: 22.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 05.01.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvor mye penger må sendes tilbake fra Arbeids- og Velferdsetaten fordi man ikke har greid å opprettholde det planlagte tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne og hvordan vil statsråden sikre at tiltaksgjennomføringen framover skjer i tråd med de føringer som er gitt i Stortinget?

Begrunnelse

I budsjettproposisjonen framkom det at NAV i 2014 har brukt mer penger på tiltak til personer med moderate bistandsbehov, og mindre på tiltak til personer med nedsatt arbeidsevne enn det som lå til grunn i budsjettet for 2014. Dermed har ikke etaten maktet å bruke pengene som er bevilget på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, og må sende tilbake penger. I en situasjon der vi skal sikre at flere mennesker kommer tilbake i arbeid er det avgjørende at de bevilgede pengene faktisk kommer frem.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Styringen av arbeidsmarkedstiltakene er både knyttet til gjennomsnittlig antall tiltaksplasser og bevilget budsjettramme. For 2014 er det under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere bevilget midler som i gjennomsnitt per måned gir rom for å gjennomføre om lag 12 000 tiltaksplasser for ledige og 48 500 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne, samt 400 plasser til et forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Dette er en reduksjon på 4 000 tiltaksplasser for ledige og en økning på 3 000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne sammenlignet med saldert budsjett for 2013. I tillegg er det under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid bevilget midler til om lag 9 200 plasser i varig tilrettelagt arbeid.
For å sikre etaten en viss fleksibilitet, blant annet med hensyn til valg av type tiltak, legges det til grunn et intervall rundt måltallet for tiltaksgjennomføringen og for 2014 ble det fastsatt et intervall på +/- 5 pst. rundt det samlede tiltaksnivået under kap. 634, post 76. For 2014 ble Arbeids- og velferdsetaten pålagt å gjøre en stor omlegging av tiltaksbruken fra tiltak for ledige til personer med nedsatt arbeidsevne. Dette innebar store styringsmessige utfordringer internt i etaten og har medført en tiltaksgjennomføring som ikke har vært i tråd med budsjettforutsetningene. Det ligger an til et mindreforbruk på bevilgningen for arbeidsmarkedstiltak i 2014, men det er ikke mulig å si hvor stort mindreforbruket blir før året er omme. Vanligvis blir hele eller deler av mindreforbruket overført til neste budsjettår. Hvor mye av mindreforbruket i 2014 som skal overføres, vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med statsregnskapet for 2014.
Departementet har fulgt opp Arbeids- og velferdsdirektoratet tett siden utfordringene i tiltaksgjennomføringen ble kjent etter 1. kvartal 2014. Det er i dag et omfattende og krevende kontroll- og rapporteringsregime som skal sikre gjennomføring av det planlagte måltallet for tiltaksgjennomføringen innenfor gjeldende bevilgning. Jeg er ikke tilfreds med at man ikke har klart å levere de tiltaksplassene Stortinget har vedtatt. Derfor ser jeg at det er behov for å se nærmere på dagens modell for styring av arbeidsmarkedstiltakene for å identifisere svakheter i styringen og sikre et robust grunnlag for tiltaksgjennomføringen. Jeg har derfor tatt initiativ til en gjennomgang av styringssystemet for arbeidsmarkedstiltakene, slik at man skal være bedre rustet for fremtiden når det gjelder å levere de tiltaksplasser Stortinget vedtar.