Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:425 (2014-2015)
Innlevert: 05.01.2015
Sendt: 05.01.2015
Besvart: 12.01.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Er statsråden enig i at vindkraftutbygging i Marker og Aremark vil endre landskapsområdets horisontlinje og den visuelle avgrensningen vesentlig, og forringe de nasjonale verneverdiene i Haldenvassdraget?

Begrunnelse

Riksantikvaren har foreslått Haldenvassdraget på sin liste over kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Under omtalen av Haldenvassdraget uttaler man:

"Avgrensingen av landskapet er i stor grad definert av åssidene som omslutter vassdraget, slik at hele landskapsrommet inngår."

Haldenvassdraget er fredet, og Stortinget har vedtatt rikspolitiske retningslinjer for det vernede vassdraget som bl.a. sier at man skal "unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø."

NVE har gitt konsesjon til utbygging av 23-27 stk. vindkraftverk, hver 175-200 meter høye, i Marker kommune og en konsesjon til vindkraft i Aremark kommune. Begge disse ligger i forbindelse med Haldenvassdraget.

Konsekvensutredningen for vindkraftutbyggingen sier bl.a. at utbygging vil "endre landskapsområdets horisontlinje og den visuelle avgrensningen vesentlig". NVE uttaler at utbygging vil "gi relativt store visuelle virkninger for en rekke viktige kulturminner", og at det vil "medføre reduksjon av opplevelsesverdien av viktige kulturminner og -miljøene som blir visuelt berørt".

På svensk side går Dalslands kanal parallelt med grensen. Også det landskapet er omfattet av riksinteresse. Den svenske riksdagen har pekt ut dette området (DANO-området) som av riksinteresse når det gjelder "natur och kulturvärden". (Miljøbalken) Länsstyrelsen Värmland uttaler bl.a. at en slik vindkraftutbygging "innebär risk för en omfattande negativ påverkan på landskapsbilden och områdets upplevelsevärden".

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: NVEs konsesjonsvedtak for vindkraftverkene i Aremark og Marker er påklaget. Klagesakene er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet. Jeg kan derfor ikke nå kommentere eller vurdere enkelte klagegrunner som er anført i sakene før disse i sin helhet er behandlet. Det vil fremgå av departementets endelige vedtak i klagesakene hvordan jeg vurderer prosjektenes ulike positive og negative virkninger og avveiningen mellom disse.